Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ksjdvqjg ,xldjg weú;a
wdmiq hkak l,ska
ldxpkd lsõj l;dj fukak


ldxpkd mjq,;a tlalu ,xldjg weú;a' úfYaI fohlgo ,xldjg wdfõ@

úfYaIhlau fkfjhs' uf.a f,dl= mq;df.hs ÿjf.hs mdi,a ksjdvq ld,h ;sfnkafka cQ,s iy wf.daia;=j,' ta ksid ,xldjg tk yeu j;djlu ta ld,h we;=<; ;uhs tkafka' ksjdvq ld,h ksid ;uhs fuod ief¾ ,xldjg wdfõ'

ldf,lg miafia fkao ,xldjg wdfõ' ljod fjkl,a ,xldfõ /fËhso@

2015§ ;uhs óg l,ska uu ,xldjg wdfõ' wjqreÿ ;=klg miafia ;uhs ,xldjg weú;a yefudau n,kak bvlv ,enqfKa' fï 14 jeksod wdfh;a wmsg hkak fjkjd'

;reKshkaf.ka iEfykak m‍%;spdr ,enqk;a
;ju;a fmïj;shla ke;s OkqIal
fydag,a ldurfha§ jqK isoaêh .ek lshk l;dj

tÈk rd;s‍%fha ug fkda¾fõðhdkq fhfy<shj uqK.eiqKd


fudyq Y‍%S ,xld ls‍%lÜ lKavdhfï wdrïNl ms;slrefjls' ju;ska mkaÿjg myrfok fudyq ;r. Wä hál=re lrkafkl= f,iska m‍%isoaêhla Wiq,hs' msáh isidrd fõ.j;a myrj,a t,a, lsÍug yelshdjla we;s fudyq ola‍I mkaÿ rlskafkl=o fjhs' tfukau ol=K;ska oÛ mkaÿ hjkafkl= jk fudyq uE;ld,Skj furáka ìysjQ olaI ;=ka bßhõ lS‍%vlhl= f,i ye¢kaúh yelsh' wä yhhs wÛ,a tlla Wi fuu lvjiï ls‍%lÜ C%Svlhd OkqIal .=K;s,lhs'

 Y‍%S ,xldj iy ol=Kq wms‍%ldj w;r mej;s fojeks fgiaÜ ls‍%lÜ ;r.fhka wk;=rej OkqIal .=K;s,l .ek úiq;a" uqo%s; udOH iy iudc fjí wvú cd,d Tiafia fndfyda l;dnyg ,laúh' ta Tyqf.a olaI;djhka .ek kï fkdj fkda¾fõðhdkq ;reKshka fofofkla iu. we;sjQ .eg¨jla ms<sn|jhs' tu isoaêfha we;a; ke;a; iy Tyqf.a wkd.; n,dfmdfrd;a;= .ek OkqIal .=K;s,l ‘‘ Èjhsk bßod ix.‍%yh’’ iu. l< idlÉPdjls fï'

úfoaYsh fma%laIlhkaf.a is;a ji. l,
ZZiuka wekaä o la,ekaiaZZ ix.s; lKavdhfï
ZTla;mEâZ .ymq ;ßÿ jir 8lska
,xldjg weú;a lshk l;dj


wms yefudaf.u Ôú;j, tl tl ySk ;sfhkjd'ta ySk ienE lr.kak mqÆjka fjkafka wfma W;aiyh u; muKhs'.S;h"ßoauh Ôúf;a f,dl=u ySkhla lr.;a‍; ;j;a ;rejla tlalhs fï chat tl'Tyq kñka ;ß÷ fmf¾rd'

b;sx ;ß÷ fldfyduo Ôúf;a"

fyd¢ka bkakjd',xldjg weú,a, udihla jf.a fjkjd"wjqreÿ 8lska uu ,xldjg wdfõ'uf.a ix.s; jevlghq;= mqyqKqùï tlal álla ld¾hnyq,hs fï ojia áfla'

;ß÷f.a .ï m<d; mjqf,a úia;r u;lalf,d;a"

uf.a .u r;au,dk'
uf.a mjq, wïud ;d;a;d "wlald "kx.s''

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook