Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fkdis;= fudfyd;l Èúfhka iuq.;a
rx.k Ys,amskS lùIdf.a ld¾ tl .ek
wef.a mshd lshk l;dj

zzuf.a lùId ÿj mojkq ,enQ wef.a fudag¾ r:h kj;d ;snQ nia‌ r:hl .eà ñhf.dia‌ we;ehs fmd,sia‌ ks,OdÍka oekqï ÿkakdZZ hEhs fmd,aj;af;af.or Ydka; fyauisß ^46& hk wh idla‍Is foñka mejiSh'

rx.k Ys,amskshl jQ lùId wfhaIdks fyauisß ^25& kqf.af.dv cqì,slKqj m%foaYfha isÿ jQ ßh wk;=rlska ureuqjg m;aùu iïnkaOfhka Bfha ^16 jeksod& l¿fndaú, ol=Kq fld<U Ysla‍IK frday,a Widúfha meje;s idla‍Is úNd.fha§ idla‍Is ÿka wehf.a mshd tfia lshd isáfhah'

lsߢje," fnda.yj;a;" ms,a,Ej mdf¾ mÈxÑj isá rx.k Ys,amskS lùId ñhhk úg kqf.af.dv m%foaYfha l=,S ksjil isg we;ehs fy<súh'

fï iïnkaO urK mÍla‍IKh l¿fndaú, ol=Kq fld<U Ysla‍IK frdayf,a yÈis urK mÍla‍Il Wmd,s fmf¾rd uy;d yuqfõ meje;s w;r tys§ ;jÿrg;a idla‍Is ÿka ñh.sh rx.k Ys,amskshf.a mshd fufia o lSh'

zzñhf.dia‌ isákafka uf.a Èh‚h jk lùId' ug ;j mqf;la‌ bkakjd' ìß| isà' ñh.sh Èh‚h wújdylhs' weh rx.k Ys,amskshla‌ f,i lghq;= lrñka isáhd' mq;d ;ju;a wOHdmkh ,nkjd' ud;a" ìß|;a" mq;d;a Ôj;a jqfKa lsߢje, ksjfiahs' lùId ÿj rx.k Ys,amskshla‌ ksid wehf.a rx.k lghq;=j,g myiq ùu ms‚i kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha l=,S moku u; ,nd.;a ksjil mÈxÑj isáhd' tys ;j;a ifydaoßhl iuÕhs wE isáfha' ud okakd mßÈ ñh.sh lùId ÿj óg wjqreÿ 4 lg Wv§ ld¾ r:hla‌ ñ,§ .;a;d' oekg wjqreÿ 5 lg fmr weh fudag¾ r: meoùu i|yd n,m;%hla‌ ,nd.;a;d' ud okakd mßÈ uf.a Èh‚h u;ameka fyda u;aøjH fyda ÿïmdkh lrkafka kE'

ud okakd ;rñka wehg lsisÿ ksOka.; frda.S ;;a;ajhla‌ ;snqfKa keye' ukd fi!LH ;;a;ajfhka weh ld,h .; l<d' weh wjika jrg óg Èk wglg fmr wfma f.or weú;a ld,h .;lr .shd' bka miqj;a weh uf.a ìß|g ÿrl:kfhka l;d lrñka ÿl iem úuiqjd' Bfha ^16 od& Wfoa mdkaor ud ksjfia ksodf.k isáh§ uf.a ìß|f.a uj" ìß|g ÿrl:kfhka l;d lr lshd ;snqKd uf.a lùId ÿj ßh wk;=rlg ,la‌fj,d l¿fndaú, frday,g wrf.k .syska lsh,d' miqj wm weh ne,Sug heug fmr ñßydk fmd,sishg .shd' kqf.af.dv ia‌geka,s ;s,lr;ak udjf;a§ uf.a lùId ÿj mojkq ,enQ wef.a fudag¾ r:h ud¾.h whsfka kj;d ;snQ nihl .eà ñhf.dia‌ we;s nj fmd,sia‌ ks,OdÍka ud fj; lsõjd'ZZ

l¿fndaú, ol=Kq fld<U Ysla‍IK frdayf,a wêlrK ffjoH ks,Odß tia‌' ta' iS' kkaoisß uy;d úiska ñh.sh rx.k Ys,amskshf.a mYapd;a urK mÍla‍IKh mj;ajkq ,enQ w;r bÈßm;a jQ idla‍Is iy ffjoH jd¾;d ie,ls,a,g .;a l¿fndaú, ol=Kq fld<U Ysla‍IK frdayf,a yÈis urK mÍla‍Il Wmd,s fmf¾rd uy;d fuu urKh ud¾. ßh wk;=rlska ysig isÿ jQ nrm;< ydks fya;=fldgf.k isÿ jQ urKhla‌ njg ks.ukh lf<ah'

ñßydk fmd,sisfha fmd,sia‌ ierhka fmf¾rd uy;d ^30906& fuys§ idla‍Is fufyhùh'

Èjhsk

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook