Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

w¾cqkf.a nEKdf.a iud.ug kvq
fldama lñgqj ks¾foaY lrhs
ks weue;s wð;a mS' fmf¾rd


uy nexl= ne÷ïlr ksl=;a lsÍfï l%shdj,sfha§ ysgmq uy nexl= wêm;sjrhdf.a nEKdf.a iud.u jk m¾mpqj,a g%fIÍia‌ wdh;kh whq;= f,i uqo,a Wmhd we;s njg ;yjqre ù we;s w;r" w¾cqk ufyakao%ka uy;df.a nEkd jk w¾cqk wef,daishia‌ we;=¿ tu iud.fï wOHla‍I uKa‌v,h w;awvx.=jg f.k wmrdO kS;sh hgf;a lghq;= l<hq;= njg fldama lñgqj Bfha ^24 jeksod& ks¾foaYhg t<ô nj tla‌i;a cd;sl mla‍Ifha fldama lñgq idudðl ksfhdacH weue;s wð;a mS' fmf¾rd uy;d mejiSh'
wdkafod,khg ;=vqÿka by; uy nexl= ne÷ïlr ksl=;=fõ§ isÿjQ nj lshk jxpdj iïnkaOfhka fidhd nef,k fmdÿ jHdmdr ms<sn| ldrl iNdj fyj;a fldama lñgqj Bfha ^24 jeksod& fmrjre 10'00 g muK tys iNdm;s iqks,a y÷kafk;a;s uy;df.a uQ,dikfhka hq;=j md¾,sfïka;=fõ§ /ia‌ù ;sfí'

tys§ ne÷ïlr ksl=;=jg wod< idla‍Is úYaf,aIKh lsÍu lñgqj úiska isÿlrkq ,eîh' wk;=rej mia‌jrefõ§ ta iïnkaOfhka ks¾foaY ksl=;a lsÍu isÿlr we;s w;r tys§ fldama lñgqj ks¾foaY folla‌ bÈßm;a l< njo fyf;u mejiSh'

óg wu;rj m¾mpqj,a g%fIÍia‌ iud.u fukau m%d:ñl fjf<|fmdf<a mj;sk ;j;a wdh;k lsysmhla‌ whq;= f,i uqo,a Wmhd we;s njg o fy<s ù we;s neúka tajdg tfrysj kS;sh l%shd;aul lsÍug fldama lñgqj ks¾foaY bÈßm;a l< nj wð;a mS' fmf¾rd uy;d mejiSh'

lñgqj wod< ;SrKhg t<fUk úg iji 6'40 muK ù we;s w;r jeäÿr úu¾Yk lghq;= i|yd fuu n%yia‌m;skaod ^27 jeksod& iji 2'00 g /ia‌ùug o ;SrKh lr we;'

ta wkqj fuu ne÷ïlr ksl=;a lsÍfï iïmQ¾K jd¾;dj fuu isl=rdod ^28 jeksod& jk úg flfia fyda md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍug o lñgqj tlÛù we;' flfia fj;;a fldama lñgqfõ iNdm;s iqks,a y÷kafk;a;s uy;d Bfha ^24 jeksod& uQ,sl idla‍Is wjika jk ;=reu uQ,dikh fydnjd we;s w;r miqj ijia‌ jrefõ lñgqfõ we;sjQ úúO ;¾l ú;¾l yuqfõ uQ,dikfhka ke.sg bj;aj f.dia‌ we;'

wk;=rej fcHIaG;ajh wkqj jev n,k iNdm;s f,i uvl,mqj Èia‌;%sla‌ uka;%S fudfyduâ uyre* uy;d m;alr .ksñka lñgqfõ bÈß jevlghq;= isÿlr ;sfí' flfia fj;;a ysgmq uy nexl= wêm;sjrhd iïnkaOfhka .;hq;= l%shdud¾. ms<sn|j ks¾foaY lsisjla‌ bÈßm;a ù fkd;snQ w;r ta ms<sn|j bÈßfha§ i,ld n,kq we;ehs o ksfhdacH weue;s wð;a mS' fmf¾rd uy;d jeäÿrg;a lSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook