Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

úu,af.a uerhkaf.ka
fjí wvúj, l;=j/kag
urK ;¾ck

f.disma99 l;=jrfhl=g  lsisÿ lrorhla jQjfyd;a
th úu,a ùrjxY we;=Æ msßi j.lsj hq;=hs

miq.sh iufha r.mEu h,s;a úu,a ùrjxY r.kakg mgkaf.k we;' úu,af.a uerhka fjí wvúj,g l;a;D jrekag urK ;¾ck t,a, lr ish ksjfia ñh.sh ,ysrekï ;reKhdf.a ishÆu m%jD;s .,jdoukakhs oukakehs n,mEï fldg f.disma99 l;=jrfhl=g wo iji urK;¾ck t,a,fldg we;'

zzf.or Wkag ke;s wud/j udOH ldrfhdkag fldfyo WU .kakj oeka wms f.aug neye, bkafk mßiaifuka ysgmka ZZ hkqfjka ;¾ckh fldg we;'


tmuKla fkdj úu,a úrjkaYf.a f.or g rjk fndfydafofkla ioykalrkafka úu,af.a my; foaYmd,k yeisÍu ksid wo orejka mjd jkaÈf.ùug isÿfjk njhs' c;sjdoh wjqiaiñka ix. fNaoh we;slrñka rfÜ ishÆ kdhlhkag wmyi lrñka ysßu,a jhfia isák orejkag mjd b;d my; jpkfhka wmyi lrñka lrk,o my;a m%ldY ksid úu,a ùrjxYg wo foúhka ÿka ovqjula f,ihs' fuh ÈÜg Oïu fõokSh l¾u f,i nqÿoyfï yÿkajhs' wog;a ;reKhdf.a urKh wìryila wÈlrKh újD; ;SrKla Èu ;=, urK mÍlaIK jd¾;dj Tiafia fuu ñks uerefï we;a; fidhd.; yelsjkq we;' 

fï jkúg;a úu,a ùrjxY ish ìßo udOHg bÈßm;alrñka ;ud ksjfia fkdisá nj m%ldYlrñka udOH u.yÍ' fndfyda wh ioyka lrkafka úu,a isxy kdo lrg wo nÆ flÈß .k mqoa.,hl= f,ihs' rdcmlaI,d lrk ieu fydrlulska fír.kak lg mdúÉÑ lrk úu,a wo ;u orejka iy ìßo fjkqjqka mphla lsùug bÈßm;a fkdùu ;=,u fuu urKfha ie.jqKq l;djla we;snj by, fmf,a wdrxÑud¾. okajd isà' wjia:djl§ Wvqfõ Oïuf,dal ysñhka w,s megjl= wkjifrka i.jdf.k isáh§ ta w,s megjd mkaif,a od,d .sh w,s megjl= lSug ;rÛ Tyq ;u lg W.ia lro wo ;u orejka fjkqfjka bÈßm;a fkdùu ;=, Tyq my; foaYmd,k wruqKq we;s mqoa.,hl= f,i fmfka'

 fï fudfydf;a udOHg meñK Tyqg wkd.;fha foaYmd,kfha le<,la we;sfjkjg jvdf.or orejka ì,a,g § fï fjf,a Tyqf.a foYmd,k  Èúh rl .ekSu tll wruqKhs úu,a hkq my; i;ajfhls'

miqj tu ;/Khdf.a ujf.a iy ñ;=rkaf.a b,a,Sulg wkqj wm Pdhd?m ish,a, bj;a lrkq ,nk w;r wm tu ;/Khdg fyda mjq,g lsisÿ wmyiq;djhla bgq lsÍug fkdj fuh wNsryila wêlrKh újD; ;SrKla Èu;=, jd¾:d lr isàula nj okajd isáuq'

kuq;a f.disma99 wdh;kfha fiajh lrk hï fiajhl=g meyer.ekSulafyda lsisÿ lrorhla jQfjd;a th úu,a ùrjxY we;=Æ msßi j.lsjhq;= nj fuhska okajd isákafkuq '

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook