Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

pß;hg ydks fkdjk f,i
ksrEmKh lrkak ux leu;s
- fiklaIs wudIê

la‍fIa;%hg kjlfhl= jqjo ukd rEmldhlska fyî reje;a;shls' kñka fiklaIs wudIê jk weh b;d iudcYS,s fukau" <.kakd iq¿ y~la we;a;shls' wudIê" ksrEmKfha wd.ukh .ek yd wef.a f;dr;=re mejiqfõ fuf,isks'

Tnf.a ku lsõfjd;a@

we;a;u lsõfjd;a uf.a ku fjkia lr,d ;sfhkafka' l,ska ;snqK ku fkfuhs' oeka uu fiklaIs wuIdÈ' uf.a l,ska ;snqK kfï f;areula meyeÈ,sj ke;s ksid uu tal fjkia l<d'

wehs kul f;areula .ek jeämqr ys;kafka@

kïj,ska Ôú;hg iqN fukau wiqn m,dm, tla fjkjd' uf.a ku jvd;a iqN >k msysàulska hq;=j yo,d ÿkafk Dr' ksjkal Èkrx. r;akdhlhs'

oeka fudlo lrkafka /lshdjla lrkjo@ ke;akï f.org fj,d bkakjdo@

fm!oa.,sl wdh;khl /lshdjla lrkjd' f.org fj,d kï bkak fj,djla keye'

t;fldg ksrEmKh lghq;= lrkafka@

bvla ,efnk yeu fj,dfõu ksrEmK lghq;= lrkjd'

wehs ksrEmKhg tl;= jqfKa@

úfYaI fya;=jla keye' ug wo fu;kg fï úÈyg bkak Wojq lf<a iïudks úuxid .uf.a ukd,shka yev lrkjk rEm,djKH Ys,amskshhs' thd ksid wo f,dl= mkakrhla ksrEmK lghq;=j,ska ,enqjd'

ksrEmK lafIa;%h ms<sn|j meye§ula ;sfhkjdo@

pß;hlg ydkshla fkdfjka úÈyg lghq;= l<du ksrEmK lafIa;%fha we;s jrola keye lsh,d ;ud ys;kafka'

ta lshkafka oeka bkak wh pß;hg ydkshla lr.kakjd lsh,o@

uu lsõfõ uu fm!oa.,slj uf.a Ôú;h yev.iaj .kak úÈy ke;=j wks;a wh .ek fkfuhs'

oeka ksrEmKfhka odhljQ jevlghq;= lsõfjd;a@

f.dvla ÿrgu hkak ;rï f.oßka wjir ,efnkjd f.dvla wvqhs' uu leu;su ukd,shka yev.kajk whf.a ksrEmsldjla úÈyg ;uhs' bÈßfha§ n,dfmdfrd;a;= fjkjd f.oßka wjir ,enqfKd;a ta i|yd odhl fjkak'

wehs f.oßka wjir fkd,efnkafka@ f.oßka leu;s keoao Thd ksrEmKh lrkjg@

m<fjks foa /lshdj' bka miafia ;ud ksrEmKh' f.oßka leu;s folu iunrj lrka hkjg'

f.oßka ,efnk iyfhda.h@

;d;a;hs udhs ú;rhs bkafka' thd ug f,dl= iyfhda.hla fokjd' f.dvla ÿr jevla ;snqfKd;a ;d;a;d tlal ;uhs hkafka' ;kshu kï hkjg fldfydu;a leu;s keye'

bÈß n,dfmdfrd;a;=jla tfyu ;sfhkjo@

rEm,djKH Ys,amskshla fjkak leu;shs' újdy fjkak;a n,dfmdfrd;a;=fjka bkafka'

lafIa;%h ;=< w; ys; fok msßila bkakjdo@

Tõ" f.dvlau w; ys; fokak iïudks úukaid" ;j;a wh bkakjd' ta wh;a f.dvla wdofrka u;la lrkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook