Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

2017 uyskaof.a úhou;a ‍ffu;%Sf.ka @
ckm;s úhoïlrkafk fufyuhs

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a ,nk jif¾ jeh Ys¾Ih fï jirg jvd remsh,a ñ,shk ydroyilska by< f.dia we;s njg úúO udOH jd¾;d m< úh'f.disma99 wmo Tnfj; th f.k yer oelaúh'

kuq;a 2017 j¾Ih i|yd ckdêm;sjrhdf.a jeh YS¾Ifha uqo,a iïmQ¾Kfhka ckdêm;sjrhd fjkqfjka jeh flfrk uqo,a fkdjk w;r ,nk jir ioyd ckdêm;sjrhd fjkqfjka fjka jQ uqo, jkafka remsh,a ñ,shk 751 la nj ckdêm;s udOH wxYh fmkajd fohs'

tu uqo,skq;a remsh,a ñ,shk 400 la miq.sh rch úiska jev wdrïN lrk ,o hdmkh iy weô,smsáh ckdêm;s ukaÈrj, bÈlsÍï ioyd fjka lr we;s w;r tu ukaÈrj, bÈlsÍï ishhg 80 muK jev wjika lr we;s neúka th kj;d oeóu uyck uqo,a wmf;a heùula ksid tajd bÈßhg l%shd;aul lsÍug rch ;SrKh lr ;sfí'bÈßfha§ fuu f.dvke.s,s úIajúoHd, fyda rdcH wdh;k ld¾hhka ioyd fhoùug bvlv we;s nj wdrxÑud¾. ioyka lrhs

fï wkqj ckdêm;sjrhd fjkqfjka 2017 jir i|yd fjka flreKq uqo, jkafka remsh,a ñ,shk 351 la muKla jk w;r th fï jir i|yd fjka lrk ,o uqo,g iudk fõ'

md¾,sfïka;=jg miq.shod bÈßm;a flreKq úi¾ck mk;a flgqïm; wkqj 2017 j¾Ih ioyd ckdêm;sjrhdf.a jeh YS¾Ih remsh,a ñ,shk 6"455 la f,i i|yka flf¾'

bka ckdêm;s ld¾hd,fha fiajl jegqma yd mßmd,k úhoï fjkqfjka ,nk jir i|yd remsh,a ñ,shk 2"061 l uqo,la fjka lr ;sfnk w;r ckdêm;sjrhd hgf;a ;sfnk fldñIka iNd iy úúO wdh;k kv;a;=j i|yd remsh,a ñ,shk 1100 l uqo,la fjka lr ;sfí' ^ fk¨ï fmdl=K" Y%S ,xld mokï wdh;kh" jegqma fldñiu" Y%S ,xld jr,;a .KldêldÍ wdh;kh" cd;sl fmdaIK f,alï ld¾hd,h" cd;sl lDIs jHdmdr ixj¾Ok jevigyk jeks wdh;k 7 la muK Bg we;=<;ah&

fuu ñ,shk 1100 ;=< cd;sl lDIs jHdmdr ixj¾Ok jevigyk i|yd remsh,a ñ,shk 800 la fjka lr we;s w;r th úfoaY wdOdrhla hgf;a jeh YS¾Ihg tl;= lr we;s nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<ah'

ckdêm;sjrhd úiska ck;d iqnidOkh fjkqfjka l%shd;aul lrk cd;sl u;ao%jH ksjdrK jevigyk" jl=.vq frda. ksjdrK jevigyk" mßir jevigyk iy ji úi ke;s foaYSh wdydr ksIamdok jevigyk fukau <ud iqrlaIs;;d jevigyk we;=¿ úfYaI ixj¾Ok jevigyka i|yd  remsh,a ñ,shk 2"500 l uqo,la fjka lr ;sfí'

ckdêm;sjrhdf.a jeh YS¾Ih i|yd ysgmq ckdêm;sjrekaf.a úhoï o we;=<;a jk w;r ta i|yd remsh,a ñ,shk 42'3 l uqo,la fjka lr we;'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook