Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

pïmslg l,ska wdmq úÿr úl%ukdhl
kj nia kej;=ufmd< újD; lr,d
we;sjqKq .sksúþcqïnrh fírkak
fmd,sish ueÈy;afjhs ^VIDEO&

fydrK fudr.yfyak kj nia‌kej;=ïm< Bfha ^13 od& uy k.r yd nia‌kdysr ixj¾Ok weue;s mdG,S pïmsl rKjl uy;df.a m%Odk;ajfhka újD; lsÍug iqodkñka isáh§ Bg iq¿ fudfyd;lg fmr l¿;r Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S úÿr úl%ukdhl uy;d we;=¿ msßila‌ úiska újD; lsÍu ksid we;sùug .sh .egqula‌ j<la‌jd .ekSug fmd,sishg ueÈy;aùug isÿ úh'


úÿr úl%ukdhl uka;%Sjrhd we;=¿ msßi fudr.yfyak mQ¾jdrdu úydria‌:dkhg meñK uyiÕrejfka wdYs¾jdo ,ndf.k l¿má me<| k.rh yryd fm<md,shlska nia‌ kej;=ïm< fj; meñ‚ w;r tys§ fmd,sish yd msßi w;r W;aij N+ñh wi,§ oeä fkdikaiqka;djla‌ we;s úh'

wk;=rej uka;%Sjrhd we;=¿ msßi nia‌ kej;=ïm< N+ñhg we;=¿jk ia‌:dkfha mS;a; máhla‌ lmd kj nia‌kej;=ïm< újD; l< w;r miqj ckyuqjla‌o meje;ajQy'

ckyuqfjka miqj msßi nia‌ kej;=ïm<ska msgj f.dia‌ m<uq nia‌ r:h nia‌ kej;=ïm< fj; we;=¿ lsÍug W;aidy lsÍfï§ tcdm ysgmq m<d;a md,k uka;%Sjre we;=¿ msßila‌ ud¾.h wjysrjk f,i ìu jdäù isàu ksid h<s;a jrla‌ fomsßi w;r fkdikaiqka;djla‌ we;s úh'

msßi úisr hdfuka iq¿ fõ,djlg miqj weue;s mdG,s pïmsl rKjl uy;d W;aij iNdj fj; meñK iure M,lh ksrdjrKh lr h<s;a nia‌ kej;=ïm< újD; lf<ah'

tys§ mej;s ckyuqfõ§ l;d lrñka úÿr úl%ukdhl uy;d fufiao mejiSh'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a ldf,a wd¾Ól ixj¾Ok wud;HdxYh yryd fydrK ixj¾Okhg ñ,shk 510 la‌ ,nd ÿkakd' úúO há;, myiqlï imhd .;a;d' ta uqo,aj,ska fuu nia‌ kj;=ïm< bÈlsÍï wdrïN lr jevwjika l<d' kuq;a c, m%Yakhla‌ u; újD; fkdlr ;snqKd'

oekafï wdKa‌vqj lshkjd uy k.r yd nia‌kdysr ixj¾Ok jevigyk hgf;a fuh bÈl<d lsh,d' wkqkaf.a orejkag Wmamekak ,shk tl ;ud fï hymd,k wdKa‌vqj lrkafka' uyskao uy;a;hd yomqj újD; lr lr hkjd'

fï fudr.yfyak uf.a .u' fufy weú;a ldgj;a pkaämdÜ‌ oukak neye' fï jev lf<a wms'

foaYmd,khg kS;shla‌ iodpdrhla‌ ;sfnkak ´kE' ckdêm;s ;=udf.ka uu wykjd Tnf.a Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha Tn iNdm;S;ajh ork Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha fydrK wdik ixúOdhlg flda wdrdOkd m;%h@ ixysÈhdj flda@ md¾,sfïka;= uka;%Sjrhdg ysñ ;ek flda@

ug ysf;kjd ckdêm;s;=uks Tn fï bkakd weue;sjrekaf.a ysrldrfhla‌o lsh,d'

wk;=rej úÿr úl%ukdhl uy;d we;=¿msßi nia‌ kej;=ïm< yryd md.ukska msg;g f.dia‌ kej; nia‌ r:hla‌ nia‌ kej;=ïm< fj; we;=¿ lsÍug hefï§ tla‌i;a cd;sl mla‍I ysgmq m%dfoaYSh iNd uka;%sjre yd l%shdldÍyq ìu jdäù mdr weysÍu;a iu. ;;a;ajh WKqiqï úh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook