Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

rdcmlaIjre wrdìhg ì,sÿka
Y%S mdoh ckm;s h<s uqod.;a
fufyhqu

rdcmlaIjreka úiska wrdìhg úl=Kd oeuQ Y%S mdo wvúfha bvïj, isÿlsÍug .sh bÈlsÍï lghq;= uOHu mßir wêldßh u.ska w;aysgqùug lghq;= fldg we;'

miq.sh ^31& j;=hdfha ksßla‍Ik pdßldjlg tlajq uOHu mßir wêldßfha ks<Odßka ;ukag ta ms<snoj Wmfoia ,ndÿka njhs tu j;=hdfha j;= wëldß ÈIdka fikúr;ak uy;d mejiqfõ' udjqiaidlef,a c,dYhg by,ska uf¾ Èh we,a,g fkdÿre tu j;=hdfha ;snq ksjdvq ksfla;kh lvd bj;a lr ta fjkqjg w¿;ska ksjdvq ksfla;khla bÈlsßu ioyd cd;sl f.dvke.s,s m¾fhaIk wdh;kh iy wU.uqj m‍%dfoaYSh iNdfjka ta ioyd wkque;sh ,nd f.k we;s njhs j;= wëldßjrhd mejiqfõ'rdcmlaI frÔufha uQ,H wxY m%Odkshd jQ l=m%lg neis,a rdcmlaI úiska fuu bvï jxpksl whqßka wrdì cd;slhskag úl=Kd oud ;snQ w;r wlalr .Kkl tu bvfuys wrdì jHdmdßlhska úiska Tjqkaf.a k.rhla iy ixpdrl ksfla;khla bÈßlsÍug ie,iqï lrk njg jd¾;dúh'

tu whs;slre Èjhskg meñfKk wjia:dj, Tyqg /Èisáug ksjdvq ksfla;khla fkdue;s ksid Tyqg wh;a wlalr wiqfollska hq;a fuu j;=hdfha iqkaor mßirhl ;u ksjdvq ksfla;kh bÈlsßug Tyq úiska ie,iqï lr we;s njh'

Tyq Èjhskg meñfKk iEu wjia:djlu fy,sfldmagrhla u.ska meñfKk ksid tu j;=hdfha .=jka m:hlao bÈlr we;s njhs j;= wêldßjrhd mejiqfõ'

rfÜ mßißl fukau iy fn!oaOhskaf.a yoj; n÷ jQ Y%S mdoh wvúh fuf,i wrdì cd;slhskaf.a uruia:dkhla lsÍug ie,eiqï lrk njg ckdêm;sjrhdg ie, ùu;a iuÛu ckdêm;s;=ud fuf,i uOHu mßir wêldßg ksfhda. lr we;'

ta wkqj ckdêm;s;=udf.a ueÈy;a ùu u; rdcmlaIjreka úiska isÿl< ft;sydisl uyd úkdYhl fÄojdplhla kj;d.ekSug wjika fudfydf;a§ fyda yelsj ;sfí'

fï jk úg wrdì jHdmdßlhska úiska fuys bÈlsÍug ie,iqï lf<a mqoa.,sl ksjdvq ksfla;khla nj;a" ta i|yd ishÆ ;ekaj,ska wjirh f.k ;snQ nj;a m%pdrhg uqo,a fmdmam lrñka isà' tu fldka;%d;a;=j ieuod uqo,g lfâ hk l=m%lg fjí ud*shdlrejl= ,nd.ekSug o; lk nj;a jd¾;dfõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook