Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

Y%S , ks m folv Wkdo@

uyskaof.a me;=ï kj mlaIfhka bgqfjkjd
uyskaof.a mlaIfha ux., udOH yuqj 
mj;ajñka neis,a lshhs

Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa ux., udOH yuqj n;a;ruq,af,a fk¿ï udjf;a msysá ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIf.a iïnkaëlrK ld¾hd,fha§ wo ^17& meje;aú‚'

tu udOH yuqj i|yd mlaIfha iNdm;s" ysgmq wud;H uydpd¾h Ô't,a' mSßia" mlaIfha f,alï kS;s[ id.r ldßhjiï" mlaIfha udOH m‍%ldYl ixÔj tÈßudkak iy mla‍Ifha m<uq idudðlhd jk ysgmq weu;s neis,a rdcmla‍I uy;d iyNd.S úh'

mlaIfha m<uq idudðl ldâm;a 100 md¾,sfïka;= uka;%Sjreka i|yd fjkalr we;s nj tys§ woyia oelajñka mlaI iNdm;s" uydpd¾h Ô't,a' mSßia uy;d i|yka lf<ah'
tu udOH yuqjg tlajQ ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;d mejiQfha fmdfydÜgqj i<l=K orK Y%S ,xld fmdÿck fmruqKg idudðlhka n|jd.ekSu Bfha isg wdrïN l< njhs'uyskao rdcmlaI uy;df.a me;=ï — Y%S ,xld fmdÿck fmruqK— kj mlaIh ;=<ska bgqjk nj o ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok wud;H neis,a rdcmlaI uy;d mjihs'

rfÜ wd¾Ólh my< jeà wdrlaIdj hkd§ jeo.;au idOlhka bgqlr .; fkdyels ;;a;ajhlg wdKavqj m;aj we;s hq.hl kj mlaIh úiska isÿ lrkq ,nkafka úkakUq ujf.a ld¾hhNdrh nj;a Tyq fmkajd ÿkafkah'

mlaIfha kdhl;ajhg iqÿiqu mqoa.,hd ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d nj;a" tlS kdhl;ajh nf,ka fyda ta uy;dg ,nd fok nj;a neis,a rdcmlaI uy;d mjihs'

kj mlaIh wdrïN fj;au úúO foaYmd,k mlaIj, msßia kj mlaIh iu. tl;=ùug kshñ; nj;a" tcdmh" Y%S,ksmh" hkd§ m%Odk foaYmd,k mlaI j, úYd, msßila yd foaYmd,{hskao kj mlaIhg tlajkq we;ehso neis,a rdcmlaI uy;d fmkajd ÿkafkah'

tmuKla fkdj ck;djf.a m%cd;ka;%jd§ whs;shla jk i¾j ck Pkao n,ho fï wdKavqj úiska wysñlr we;s nj ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáfhah'tfukau fuu mlaIhg Y%S ,xld ksoyia mlaIh yoj;ska iyh ,nd fok njo ta uy;d mejiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook