Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

udjke,a, uQ,sl frdayf,a
fodia;r,df.a  fkdie,ls,af,ka
orejd l=fia§ ñh .syska

fodia;r, ksjdvq .syskaÆ

udjke,a, uQ,sl frdayf,a ffjoHjrekaf.a fkdie,ls,su;alu ksid ish ìßhf.a l=fia isá orejd u, uq;% fmùfuka ñh.sh nj ñh .sh ì,sodf.a mshd lE.,a, uy frdayf,a meje;s urK mÍla‍IKhl§ mejeiSh'

fuf,i m%ldY lr isáfha udjke,a," .ïudkf.dv mÈxÑ ;%sl=Kdu,h mdn, hqo yuqod l|jqf¾ fiajh lrk fofudaor úfÊisxy,df.a jika; l=udr kue;s 25 yeúßÈ yuqod finf<ls'yuqod ks,Odßhdf.a ìßhg orejl= ,efnkak ,l=Kq my< ù we;s w;r miqj mÍlaId l< ffjoHjre 2017 fmnrjdß 09 Èk ore m%iQ;sh i|yd Èk ,nd § ;sì‚' yuqod ks,Odßhd ìßh udkje,a, k.rfha fm!oa.,sl frday,l fiajh lrk ffjoHjrhl= hgf;a mÍla‍IKj,g fmkS isg we;s w;r tu ffjoHjrhd udjke,a, uQ,sl frdayf,a fiajh lrk ffjoHjrfhla nj yuqod ks,Odßhd lshd isà'

bl=;a 09od fuu yuqod ks,Odßhd ksjdvq f.k ìßhf.a ksfjig meñK ìßh iuÛ fm!oa.,sl ffjoHjrhd uqK.eiSug f.dia we;' tys§ ffjoHjrhd m%ldY lr we;af;a udjke,a, uQ,sl frday,g f.dia k;r fjk f,ihs'

ta wkqj yuqod ks,Odßhd ish ìßh ^10od& Wfoa udjke,a, uQ,sl frdayf,a k;r lr we;s w;r tÈk iji isg ìßhg ore m%ijfõokdj ieÿk nj;a 11 yd 12 Èk fofla fyd|gu wudre ;sìh§ ie;alulaj;a fkdlr orejd ,nd fkd.;a nj;a lshd isáhs'

;ukaf.a fm!oa.,sl ffjoHjrhd fukau frdyf,ao fiajh lrk ffjoHjrhd fmnrjdß 10" 11" 12 hk Èk ;=k ksjdvq ,nd f.dia we;s nj fiiq ffjoHjre yuqod ks,Odßhg m%ldY lr we;' miqj frdayf,a isá ffjoHjreka wod< ffjoHjrhdg fï nj okajd we;s w;r miqj Tyq ^12od& rd;%sfha frdyf,a isá ffjoHjrekag m%ldY lr we;af;a ie;alulaj;a lr orejd ,nd .ekSug ;uka fkdue;s ksid lE.,a, uy frday, fj; udre lr hjk f,ihs'

miqj frdayf,a ffjoHjreo .eìks uj lE.,a, uy frday,g udre lr tjd we;' lE.,a, uy frday,g /f.k wd ìßh tys ffjoHjre mÍla‍Id l< nj;a orejd l=i ;=< ñhf.dia we;s nj;a yuqod ks,Odßhd yg okajd we;'

ie;alula lr orejd ,nd .;a;;a m,la ke;s nj okajd we;' ta wkqj idudkH f,i orejd ,efnkak bv yeÍfuka miq 13od .eìks uj u< ore Wm;la isÿlr we;'

fï urKh iïnkaOfhka fmf¾od ^20od& mYapd;a urK mÍla‍IKh lE.,a, uy frdayf,a § lE.,a, uy frdayf,a úfYaI{ wêlrK ffjoH ks,Odß ffjoH rfïIa w.,shjkak uy;d isÿ l< w;r l=fia isáh§ u, uq;% fmùfuka yd jeoEuy fmdaIKh ySkùfuka isÿjQ iajdNdúl urKhla njg lE.,a, uy frdayf,a yÈis urK mÍla‍Il f¾Kqld tia' l¨‍wdrÉÑ uy;añh ks.ukh l<dh' wrKdhl fmd,sisfha fmd,sia ierhka rxð;a ^56259& jeäÿr mÍla‍IK fufyhúh'

fï iïnkaOfhka yuqod ks,Odßhd lshd isáfha udjke,a, uQ,sl frdayf,a ffjoHjrekaf.a fkdie,ls,a, ksid ;u m<uq orejd ñh.sh nj;a h<s tjeks fohla lsisu flkl=g fkdlrkakehs ffjoHjrekaf.ka b,a,k nj;ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook