Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

Èjq,msáh fyar;a m%d'f,alïjßh
mialemSu .ek l:d lroa§
ksyvfjhs

miq.shod ks'weu;s rkacka rdukdhl iu. ÿrl:k ixjdohla mj;ajd wdkafoda,hlg ueÈjQ Èjq,msáh m%dfoaYSh f,alï;=ñh jk tÉ'tï'tka'tia' fyar;a uy;añh tu isoaêhg uq,ajQ mia lemSï lghq;= .ek i;swka; mj;am;la l< úuiSul§ okajd we;af;a weh mia lshqí 61"000la lmd we;s nj okafka ke;s njhs'

fuu ldrKdj ;udg wod< fkdjk nj;a NQ úoHd yd m;,a lekSï ld¾hdxYhg wod< .eg¨‍jlg
;ukag W;a;r fokakg neß nj;a lshñka weh ta .ek úia;r l< wdldrh my;skamia lemSfï n,m;% ksl=;a lsÍu .ek Tn oekqj;ao@
kE' kE'

Tn ta .ek lsis fohla okafka keoao@
fï n,m;% ksl=;a lrkafka NQúoHd yd m;,a leŒï ld¾hdxYfhka' wms yryd fkfjhs' jir .Kkdjl by; isg ta whhs ksl=;a lf<a' .sh wjqreoafoa muKla w¨‍;a lsÍfï§ Èia;%sla lñgqjlg od,d mßir wêldßh" mqrdúoHd" NQ úoHd lñgqjlg od,d t;ekska miafia ;uhs wheÿïm; weú;a ;sfhkafka'

Tn;=ñh okafka kE lsõjg Èia;%sla lñgq ;Skaÿ Tn;=ñhg tkjfka@
ta lñgqfõ wkqu; jqKdg miafia wjqreÿ .Kkdjl isg lmmqjd Tlafldau bjr l<d' .sh wjqreoafoa muKhs lñgq ks¾foaYh u; ÿkafka'

ks¾foaYhla ke;sjhs n,m;% ksl=;a lr,d ;sfhkafka@
Tõ'

j;=r kE' ¥ú,s m%Yak" fmdf<dj bß;e<Sï .ek meñ‚,s Tn;=ñhg ,eì,d ;sfhkjo@
Tõ' tajd NQ úoHd tlg iy mßir wêldßhg od,d mÍlaIK;a od,d ;snqfKa' Th lE.ykafk Bg biair' Tõ" Tõ Th lE.eyqfõ Bg biair'
Tng wjir ;sfhkjd mia lshqí 100la lmkak wjir fokak' ta;a mia lshqí 61"000la lm,d' ta .ek okafku 

keoao@ oelaflu keoao@
wE' wE''' fudllao@
uu kej; m%Yakh fhduq lf<ñ'

tal uu okafka keye' NQ úoHd tflka ÿkafka lSho lsh,d'
Tng fï .ek iïnkaOhla kE lshd uÛyßkak mq¿jkao@
NQ úoHd tflka wy,d n,kak'

jir ;=kla ;siafia ck;dj meñ‚,s l< tajdg fudlo jqfKa@
^m%dfoaYSh f,alï;=ñhf.ka ms<s;=rla ke;&

Tn;=ñhg nekmq tlg kS;suh mshjr .kakjo@
ms<s;=rla ke;'

udOHhg tajd lshkak neye' ^hdka;ñka wefihs&
mia lemSu .ek Tng lsisu .kqfokqjla keye'

lsisu .kqfokqjla fkfuhs" wms lf<a Èia;%sla lñgqjg iyNd.s jk tl ú;rhs'

Tng wdmq meñ‚,sj,g .;a mshjr fudllao@
ksyvhs'

m%dfoaYSh f,alï;=ñh ÿrl;kh úikaê l<dh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook