Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

wlaId iqOdß iu,sx.sl újdyhkag
wjir fokjg tl.Æ

;reKhskaf.a is;a jiÛ lsÍug iu;a ird.S fmkqula we;s wlaId iqOdß lshk pß;h wms ys;kjg;a jvd Yla;su;a pß;hla'

fudk m%Yak wdj;a weh wehf.a b,lalh fj; flfia fyda <Ûdùug iEu úgu ffO¾fhka iy lemùfuka hq;=j W;aidy lrkjd' tjka ffO¾hu;a ys;la we;s wlaI;a tlal myq.sh ojil wms fmdä l;dnyl ksr; jqkd'


1' Tfí ku fudloao@ - uf.a ku wlaId iqOdß' f.dvla wh wdlaId lsh,d lshkjd' ta;a uu wdlaId fkuhs wlaId'


2' Tfí mdi, - j;a;, Ydka; wdkd nd,sld úoHd,h'

3' Tfí jD;a;sh@ - uu jD;a;Sh rx.k Ys,ams‚hla' ta jf.au uu jHdmdßl ldka;djla'

4' l,d lafIa;%fha Tng bkak fyd|u hd¿jd ljqo@ fïkld uOqjka;s

5'Tng jhi wjqreÿ 50 la fjkfldg Tn w;am;alr.kak ´fk lsh,d ys;kafk fudkjf.a Ôjk ;;ajhlao@ wjqreÿ 50 fjkfldg ug f.dvla i,a,s ;sfhkak ´fk' ta fjkqfjka uu oeka f.dvla uykais fjkjd'

6' wlaId újdy fjkafk ljoo@ ug újdy fjkak oekau woyila kE'

7' ;re‚hla újdy úh hq;= jhi fudlla lsh,o wlaId ys;kafk@ ;re‚hla újdy úh hq;= jhi uu okafk kE' ta;a uu n¢kafk ug ´k fj,djg'

8' Tfí Ôúf;a uqyqK ÿkak wjdikdjka;u isoaêh fudloao@ yaï''' Tõ'' uu f,dl= wjdikdjka; isoaêhlg uqyqK ÿkakd' ta;a ug tal m%isoaêfha lshkak nE' tal m%isoaêfha lshk tl tÉpr iqÿiq kE' fudlo tal uf.a fm!oa.,sl Ôúf;a m%Yakhla'


9' fof;d,a ism.ekSfï o¾Ykhla ´ku k¿fjla tlal rÛmdkak wlaId leu;shso@ kE'

10' iu,sx.sl újdyhka ,xldj ;=< kS;s.; lrkjg Tn tlÛo@ Tõ' iu,sx.sl újdyhkag kS;sfhka wjir fokjg uu tlÛhs'

11' úu,a ùrjxY" yÍka m%kdkaÿ" iqÔj fiakisxy" kdu,a rdcmlaI nqoaêl m;srK lshk whf.ka flfklaj wksjd¾fhkau újdy lr.kak lsh,d Tng fhdackdjla wdfjd;a Tn ldjo f;dar.kafk @ kdu,a rdcmlaIj ;uhs b;sx'

12' ,xldfõ ks<shlg ,nkak mq¿jka by<u‍ foa úÈyg wlaId ys;kafk fudloao@ ks<shla úÈyg wms fudlla yß l,d ks¾udKhla l<dg miafi" ta .ek risl risldúhka m%Yxid;aulj l;d lrk tl ;uhs ‍ks<shla úÈyg ,nkak mq¿jka f,dl=u i;=g' b;sx ks<shla úÈyg ,nkak mq¿jka f,dl=u foa fjkafk;a ta i;=g'

13' Tfí wkd.; b,lalh fudloao@ jHdmdßl ldka;djla úÈyg ia:djr fjkak uu iQodkï'

,lañK rKisxy

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook