Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

TIska ,xldjg toaÈ
ridoß u;lh wjÈ lrhsfï ojiaj, jev lghq;= fldfyduo isoaO fjkafka@
fï ojiaj, forK kd<sldfõ u,anr forK jevigyk lrkjd' ta w;r;=r lu¾I,a fjdhsia lrk jev lghq;=;a lrf.k hkjd'

oeka fg,s kdgH yඬ leùïj,g iïnkaO fjkafka keoao@
cd;sl rEmjdysksfha kdgHj,g ú;rhs iïnkaO jqfKa' fjk wÆ;a jevj,g kï iïnkaO jqfKa keye'

wehs ta@
ks¾udKhl tla;rd uÜgula ;sìh hq;=hs lsh,d uu úYajdi lrkjd' TIska jf.a ks¾udKhlg odhl jqK flfkla úÈyg uu ta uÜgu .ek ys;kjd' /,a,g hk fohlg ld,h kdia;s lrkak uu leue;s keye' fyd| ks¾udKhlg odhl fjkak leue;shs'oeka yඬ ljkak ,efnk ks¾udK wjr.Kfha ks¾udKo@
uu TIska jf.a ks¾udK tlal wfkla ks¾udK ixikaokh lrkjd' oeka Ôú;h yd iïnkaO lrf.k ú¢kak mq¿jka ks¾udK wvqhs' wms hï fohlg ld,hla jeh lrkjfka' b;sx ta ld,h iqÿiq foalg fhdojkak ,efnkjd kï fyd|hs'

TIskag Tn f,dl= jákdlula §,d jf.a@
Tõ' uf.a l,d Ôú;fha wxl tl TIska' udj y÷k .;af;a TIska úÈyg' udj cd;sl rEmjdysksfha yඬ leùï tallhg wrka hkafka w;=, rkaisß ,d,a uy;auhd' ghsgia f;dgj;a; uy;auhf.a .=reyrelu;a ug ,efnkjd' ta yryd ;uhs uu yඬ leùï Ys,amskshla fjkafka'

TIskaf.a ;reK ld,fha pß;hg yඬ ljkafka Tn' fldfyduo ta w;aoelSu@
uu uq,skau TIska l;d ud,dfõ TIskaf.a wlalg ;uhs rÛmdkafka' Bg miafia ;uhs TIskag yඬ ljkak ug wjia:dj ysñ jqfKa' TIskag yඬ ljkak lgyඬ mÍla‍IKhg .shd lsõju wfma f.or wh lsõjd udj talg .e<fmkafka ke;s fjhs lsh,;a ug;a tfyu ys;=Kd' ta;a ghsgia f;dgj;a; uy;auhf.a Wmfoia tlal uu ta pß;hg idOdrKhla l<d' ug úYd, m%;spdr;a ,enqKd'

Tng TIskaj we;a;gu uqK .eys,d ;sfhkjdo@
keye' uu .sh wjqreoafoa cmdkhg .shd' fgdalsfhdajg ú;rhs ug hkak ,enqfKa' TIska ysáfha fgdalsfhdafjka wE;' b;sx ug wehj uqK .efykak neß jqKd' ta;a uu keje; cmdkfha ixpdrhlg hkak ys;df.k bkakjd' todg kï uu wehj fydhdf.k hkjd'

TIskaf.a l=vd iufha pß;h ksrEmKh l< wh flda fldnhIs Ys,amsksh kï ,xldjg wdjd fkao@
Tõ' weh ,xldjg wdjd' wmsg;a ta wjia:djg iïnkaO fjkak ,enqKd' TIska .ek l;d lrk ´kEu fj,djl wmsj ta wjia:djg iyNd.s lr .kakjd' ta fjkqfjka w;=, i¾g ia;=;s jka; fjkjd'

Tn rx.khg;a iïnkaO jqK flfkla' wdfh;a rx.khg tkak woyila keoao@
keye' uu yß leue;shs j.lSïj,ska ksoyia fj,d bkak' uf.a yelshdj fmkajkak ,enqK ld,h bjrhs lsh,d ;uhs ug ysf;kafka' u,anr forK bÈßm;a lrkak iy lu¾I,a fjdhsia lrkak ,enqK wjia:dj ug ,enqK fndakia tlla úÈyghs uu olskafka' uu jev l<d' fm%ala‍Ilhkaf.a wdorh ,enqKd' uu ckm%sh jqKd' oeka uu leue;shs ksoyfia bkak'

mq;d Tfí mdf¾ hkafka keoao@
thd ud;a tlal lu¾I,a fjdhsia l<d' oeka thd ta me;a;g jeä fhduqjla keye' yenehs thd l,dj ú¢k fyd| orefjla'

;s<sKs fl!Y,Hd úf–isxy

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook