Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

yeufoau ál ál mq¿jka lshk Ykqo%sg
fï ojiaj,;a tl tl wdrdOkd weú,a,d


oekq;a wdrdOkd kï ,efnkjdÆ

;reK ;reKshkaf.a wdl¾IKh Èkd.;a fhdjqka mrmqf¾ l,d Ys,amsKshla ;uhs Ykqo%s lshkafka'

b;ska weh miq.sh ldf,a l,d ks¾udK j,ska olskak ,enqfKa ke;s jqK;a wkd.;fha§ wehj olskak mq¿jka lsh,d wdrxÑjqKd'

ta .ek iy ;j;a f;dr;=re /ila i|yka lr,d i;swka; mqj;am;lg woyia olaj,d ;snqfKa fuf,ihs'


wÆ;a jevlghq;= fldfyduo @

wOHdmk lghq;= bjr yskaod wdfh;a uu l,d lghq;=j,g iïnkaO fj,d bkakjd' fï Èkj,;a wÆ;a fg,sfha rEm.; lsÍïj,g iïnkaO fj,d jev lrkjd'


miq.sh ld,fha wOHdmk lghq;= ksid l,djg Tfí odhl;ajh ,enqfKa wvqfjka @

,enqfKa ke;s ;rï lsõfjd;a yß' fudlo" wOHdmk lghq;= ksid l,d lghq;=j,g uu odhl jqfKau keye' wka;sug uu .S;hla lr,d th 2015 wjqreoafoa t<soelajqjd ,Tfí wdof¾, kñka'


wOHdmk lghq;= wjika jqK ksid oekakï Ykqo%sj ks;r wmsg olskak mq¿jka @

Tõ" l,d ks¾udK lsysmhlgu odhl fjkak wjia:d kï ,eì,d ;sfhkjd' udj fmnrjdß 06 jeksod b|,d mqxÑ ;srfha olskak mq¿jka'


Tn rx.khg wdfõ Ñ;%mg yryd' Ñ;%mgj,g wdrdOkd ,enqfKa keoao @

;ju kï keye' kuq;a" wdrdOkdjla ,enqfKd;a wksjd¾hfhkau uu Ndr.kakjd' fudlo" fg,s kdgHh rx.khg jvd uu f.dvla leu;shs iskud rx.khg' uu r.mdkak wdfõ iskudfjka' ta ksid wog;a uf.a uq,a leue;a; ;sfhkafka iskudjg'


wÆ;a .S;hla lrkak woyila ;sfhkjdo @

;ju kï keye' fudlo" úNd.h bjr jqKd ú;rhs fka' n,uq" bÈßfha§ wÆ;a .S;hla lrkak' fyd| ks¾udKhla ,enqfKd;a uu blaukskau wÆ;a .S;hla lrkjd'
fï ojiaj, uu rhsks pdreld wlals .dj .sgd¾ jdokh ms<sn|j bf.k .kakjd' uu .sgd¾ jdokhg;a f.dvla leu;s' f,dl= wlald ÈklaIs miq.sh ldf,a ks;ru ßh,sá ;r.j, oelald'


Ykqo%sg tjeks ßh,sá ;r. i|yd iïnkaO fjkak wdrdOkd ,enqfKa keoao @

wdrdOkd ,enqKd' t;fldg uu úNd.hg uqyqK foñka ysáfh' ta ksid ta wdrdOkd m%;slafIam l<d' oekq;a wdrdOkd kï ,efnkjd' kuq;a" l=uk fya;=jla u; fyda ta wjia:dj u. yefrkjd' n,uq bÈßfha§ tjeks ;r.hla i|yd wdrdOkdjla ,enqfKd;a i,l,d n,kjd'


Ykqo%s lshkafka rx.k Ys,amsKshla" .dhsldjla' fjk;a olaI;d ;sfnkjdo @

r.mdkak" .S; .hkak jf.au k¾:khg" ksfõokhg;a uu olaIhs' fldákau lshkjd kï uu f,dl=jg olaI ke;sjqK;a ug yeufoau fmdâv fmdâv mq¿jka'


wlald jf.a iïudk,dNskshla fjkak Ykqo%sf.a ySkhla keoao @

ÈklaIs wlaldg iïudk 5la 6la miq.sh ldf,a ,enqKd' ta .ek f.dvlau i;=gqhs' ug;a iïudk Èkd.ekSfï ySk ;sfhkjd' miq.sh ldf,a jevla lf<a keye' b;ska oeka wOHdmk lghq;= ksud l< ksid wdfh;a jev mgka .;a;d' bÈßfha§ iïudk Èkd.kak yels r.mEï uu bÈßm;a lrkak iQodkñka bkakjd'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook