Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

m;a;rj, lshkak wlue;s foalg
.x.=f.a ys; ßÿfKa wehs@.x.= fï ojiaj, rx.kfhka  olskak ,efnkafk kE fkao@ta fudlo@
Tõ' oeka b;ska fldfydu;a jev flfrkafk keyefka' fï ojiaj, bkaviaá% tfl;a jev wvqfjkafk flfrkafk'

ta lshkafka l,dfõ miqnEula we;sfj,d lsh,d .x.= ys;kjo@
Tõ' uu fïl olskafka l¾udka;hla úÈhg' fï ldf,aÈ ks¾udK flfrkafka wvqfjka' fï l¾udka;h by< kÛsk ld," my< nysk ld, ;sfhkjd' ;j wjqreÿ fol ;=klska fï ;;a;ajh fjkia fjkak;a mq¿jka' oeka kï l,djg ;sfhkafka yßu wvq ;;a;ajhla' fï úÈhg .sfhd;a l,djg ;sfhk wjYH;dj;a ke;sfj,d hkjd'fufyu lshkafka .x.=g wjia:d fkd,efnk ksid fkfjhso@
keye' uu fldfydu;a ks;r fmakak ysáh flfkla fkfjhs' uu jev lrkafk wvqfjka' uu wjqreoao mqrd jev lrk flfkla fkfjhs' yefudau ckm%sh;ajh miafi hkak n,kafka' ta;a uu kï leue;s yeu fj,dfju álla l,a wrka ks¾udKj,g iïnkaO fjkak'

.x.=g la‍fIa;%h .ek l,lsß,d lsh,;a wdrxÑhs' fudllao ta l;dj@
uu fïjd .ek m;a;rj, l;d lrkak leue;s keye' tal wjYH keye'

ks<shla jqKdu f.dvdla whf.a wdorh" ckm%sh;ajh ,efnkjd' .x.=g fïl oefkkafka fldfyduo@
ug oefkk úÈhg ,xldfõ ks<shkaj fmdâvlaj;a .Kka .kafka keye' iudcfha ckm%sh;ajhla ;snqKg ldf.j;a ms<s.ekSula kï keye' uu w;aoelSfuka lshkafka' biair kï l,djg jf.au l,dlrejkag;a ms<s.ekSula ;snqKd' oeka f.!rjhla ke;s jD;a;shla fj,d' tal we;a;gu lk.dgqjg ldrKhla'

ta úÈhg l,djg .re;ajhla ke;sfjkak fya;= jqfKa fudkjo@
talg tl fya;=jla lshkak neye' uq,skau wms kshef<k jD;a;sh wdrla‍Id lr.kak wms oek .kak ´k' talg wf.!rj lf<d;a tafl m%;sM,h ú¢kak fjkafk;a wmsguhs' l,dj lshkafka iduQysl fohlafka' tla flfklaf.a jro wks;a whg;a n,mEula fjkjd' fïl n,mdkafka ks<shkag ú;rla fkfjhs' l,djg iïnkaO fj,d jev lrk yefudagu tfyu nd, ;ekla ;uhs ;sfhkafka'

;uka yß úÈhg bkakjd kï l;d yefokafka kE fkao@
fïl ckm%sh udOHhlafka' ta;a tlalu l,dj lshkafka iduQysl jevla' ta ksid lSmfofklaf. yeisÍï ksid tal yefudagu n,mdkjd' l,dfõ bkak whj olskak ñksiaiq leue;s jqKdg oeka wmsj .Kka .kafka keye'

fï ksido .x.= oeka iskudfjkq;a wE;afj,d bkafka@
tal ksid fkfjhs' uu wka;sug fydrd fmd,sia Ñ;%mgh l<d' Bg miafia kï uu iskudfõ jev lf<a keye' wks;a tl uu jev lrkak l,ska tajd lsh lsh bkak leue;s keye' uu wks;a whg jvd fjkia flfkla' uu ljqo lsh,d ug meyeÈ,s lrkak;a neye'

.x.= wks;a whg jvd fjkia lshkafka wehs@
fïlhs uu f*dfgdaj, fmkS b|,d wdj wd¾áiaÜ flfkla fkfjhs' uu fu;ekg wdfõ jev lr,d' udj úYajdi lrk l,dj we;=f< uu bkafka' uu ks¾udK lrkafka ksoyfia' È.ska È.gu fmkS bkak;a uu leue;s keye'

Yd,sld rx.kS iurÈjdlr

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook