Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

kekaod oekqj;aju ;sßika udud 
ody;a  úhe;s hqj;sh flf,i,d

ody;a úhe;s hqj;shl jk weh óg u| l,lg by; wef.a uj úiska ñ;a;ksh Ndrhg muqKqjk ,§' ta tu oeßhf.a mshd wld,fha ñh f.dia wef.a ujg weh /ln,d .ekSug fkdyels jQ ‍neúks' oeßhf.a kekaod udud iy Tjqkaf.a ore fofokd Ôj;a jQfha o tu ñ;a;ksh iuÛh'

fï w;r miq.sh Èkfhl wêl reêr jykhla uq,a fldg tu hqj;sh frday,a .; lrk ,§' tys§ tu ;;ajh ms<sn|j úuid isá ffjoHjrekag weh lSfõ fun÷ l;djls'uu ta f.or k;r fjkak wdjg miafia ududg udj ´fka jqKd' udud fydfrka u‍f.a <.g tkak W;aidy l<;a uu talg leu;s fkdù ta nj kekaodg lsõjd¦ uu ys;=jd t;ekska ta lrorh bjr fj,d ug ta f.or ksoyfia bkak ,efíú lsh,d¦ ta;a udud ;du;a ug tfyu lrorhla lrk nj kekaod biairy ms<s wrf.k kekaodf.a oekqj;a lu Wvu udj n,y;aldrfhka thdf.a lduf¾g .;a;d¦ talg úreoaO jqKdu kekaodg .ykak mgka .;a;d¦ miafia kekaod;a ududg bv§,d nhgu kslï ysáhd' Bg miafia udud ug È.ska È.gu ysf;a yeáhg w;jr l<d'

oeßhf.a m%ldYhg wkqj ;u udud úiska jßka jr ¥IKh lrkq ,eîu ksid weh .eí f.k we;' túg tu udud kekaodf.a o oekqj;alu hgf;au m%foaYfha ;%Sfrdao r: ßheÿrl=f.a u. fmkaùu u; mdkÿr m%foaYfha .íid uOHia:dkhl § wehg .íidjla isÿ lr ;sfí' hqj;sh fuf,i wêl reêr jykhlg ,laj we;af;a bkamiqjh'

flfia fyda frday, u.ska fuu mqj; fmd,sishg ie,lsÍu;a iu. tu udud - kekaod ore fofokdo iuÛ ;uka mÈxÑ ksjiska w;=reokaj isá;s' tfy;a tu oeßhf.a ñ;a;ksh" tu .íidj isÿl, mqoa.,hd iy Tjqka .íidjg fhduq l< ;%sfrdao r: ßhÿrd w;awvx.=jg f.k ta iïnkaO jeäÿr mÍlaIK Èh;a lsÍug W;=re l¿;r fmd,sish lghq;= lrñka isáhs'

ouhka;s .u‍f.a

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook