Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

uf.a ku mjd yß yqr;,a
Tiald¾ fyd|u ks<sh tud iafgdaka

miq.shod mej;s Tiald¾ iskud iïudk Wf<‍f,a § fyd|u ks<shg ysñ iïudkh Èkd .kq ,enqfõ òp òp òpo[ Ñ;%mgfha rÛmE fyd,sjqâ rx.k Ys,ams” tud iafgdaka' fï weh iu. úfoia jfí wvúhla l< ixjdohl isxy, wkqjdohhs'


Tng Ôú;fha ke;sju neß fohla kï lrkak@

wdorh

 Tn leue;su mdg fudllao@
fomdrla ys;kak ´k kE" ta r;= mdgks<shl ùu ksid Tn Ôú;hg W.;a mdvï fudkjo@
yq.la foaj,a bf.kf.k ;sfhkjd' f,dl=u foa udkisl wd;;sh we;sj;a" th ke;sjd jf.a rÛmdkafka fldfyduo lshk tl'

Tn leue;su l%Svdj fudllao@
ndialÜ fnda,a

leue;su k¿jd lõo lsh,d weyqfjd;a@
ta ud,ka n%ekafvda

Tfí YÍrfha fld;ekl yß mÉp fldg,d ;sfhkjo@
Tõ' ta uf.a wf;a ueKsla lgqj hg' mÉp fldg,d ;sfhkafka t;ek ú;rhs'

Tn yqr;,a lrkafka ljqreo@
uu yqr;,a lrkafka uf.a n%ekaâj

ta lõo lsh,d lshkak mq¿jkao@
ta uf.a n,a,d

Tn jvd;au leue;s ú,dis;dj fudloao@
nQÜ im;a;=


fu;=jla ld,hlg Tn Ndú; lr ;sfnk le;u ú,dis;dj fudllao@

1990 oYlfha ckm%sh fj,d ;snqKq yeÜ f;dmams ú,dis;dj'

Tn ixpdrfha kshef<k úg wrf.k hkakg wu;l fkdlrku fohla lshkak@
‍fmd;la iy j;=r fnda;,hla

Tn .dhkd lrkak okak .S;hla u;la lrkak@
yemS n¾;a fâ gQ hQ…” ta .S;fha jpk ish,a,u ug u;lhs'

Tn i;=j ;sfnk ieÛjqKq olaI;djla .ek lshkak  leue;so@
ug fõf.ka h;=re ,shkh lrkak mq¿jka' ñks;a;=jlg jpk 100 lg jvd ghsma lrkak ;rï uf.a w;aj, weÛs,s fõ.j;a'

Tn .ek ñksiaiq fkdokakd foaj,a fudkjo@
tal id¾:l m%Yakhla ‍fkfjhs' ñksiaiq uf.a .ek fkdokakd yqÛla foaj,a ;sfhkjd'

wඬk orefjlaj k<jd .kak Tn okakjo@
Tõ' wms thdg wdof¾ nj lsõfjd;a orejd wඬk tl kj;ajkjd'

Tng yqr;,a kdu ;sfhkjo@
we;a;u lsõfjd;a tud lshk uf.a ku mjd yqr;,a' f,daflu ñksiaiq udj okafka uf.a yqr;,a kñka ;uhs' fudlo tud lsh,d ug lÜáh l;d l<dg uf. we;a; ku tu,s' uu wdihs ug f,dalhd tu,s lsh,d l;d lrkjd kï'


ljqre yß Tng ;E.s lr,d ;sfhk w.kdu ;E.a. fudllao@

ta uf.a f.or ;sfhk meoafok mqgqj'

ldgyß Tn §,d ;sfhk fyd|u ;E.a. fudllao@
uf.a iyNd.s;ajh' ´kEu ;ekl uf.a iyNd.s;ajh ;uhs ldg yß uu fok fyd|u ;E.a.'

Tn ,iaikhs lshkafka fudk jf.a fmkqula ;sfhk whgo@
wkkH;djla we;s ,iaikla ;sfhk whg' wkqkaj fldms lrkafka ke;s wh ug yß ,iaikhs'

Tiald¾ iïudkh .ek Tng fudlo ysf;kafka@
fujka úYd, chla uu Ôúf;a ,nk m<uq j;dj ;uhs fï' fïl ug wÆ;a f,dalhla'

Tn ks<shla fjkjg f.or wh uq,§ leue;s jqKdo@
Tõ Tjqka oekf.k ysáhd udj i;=gq lrjk f,dl=u foh rx.kh ;uhs lsh,d'

Tn i;=ákao@
meyeÈ,sju Tõ'

i|ud,s j¾KiQßh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook