Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

WfmaLd i;=áka bkafka
úfYaI flfkla ksidÆ


úfYaI flfkla bkakjo keoao
lsh,d miafia ldf,l lshkakïfldfyduo Ôúf;a@

fyd|hs' yq.la fyd¢ka bkakjd'

WfmaLd iagd¾ isá tlal;a ld¾hnyq,hs jf.a@

Tõ' fï ojiaj, ta jev tlal;a ld¾hnyq,hs' uu k¾;kh yeoErefõ wjqreÿ 7 § 8 § ú;r' ta;a Wvrg k¾;kh ú;rhs' fïl ug k¾;khg;a fyd| w;aoelSula'

WfmaLd tlu kd<sldjlg ú;rla ysr fj,do@tfyu keye' uu fï <.È cd;sl rEmjdysksfha f,dl= jevigyka follg tl;= jqKd' talg fyd| m%;spdr ;sfhkjd'

ta;a ks;ru olskafk tlu kd<sldjl fka''''@

fjk;a kd<sldj, jevigykaj,g uu iyNd.s jqKdg forK ;uhs mjq, jf.a bkafk' forfK ;uhs f.dvla fj,djg uu bkafk'

WfmaLd ;ks u;hg jev lrk flfklao@

kE tfyu kE'

wudrefj jefghs lshk nhgo wksla whf. u;hg bv fokafk@

fufyuhs' uu wksla whf. woyia n,kjd' úfYaIfhka wïud" ;d;a;d iy hd¿fjd lshk foaj,a wykjd'

Ôú;fha ,enqK foaj,a .ek fudlo ys;kafk@

,enqK foaj,a kï f.dvla i;=áka Ndr .kakjd' ug ,enqK foaj,a wkqj uu f.dvla jdikdjka;hs lsh,d ysf;kjd'

ta jf.au Ôúf;a u. yereK foaj,a .ek;a i;=gq fjkjo@

i;=gq fjkjd f.dvla' u. yereK foaj,a .ek ÿla fjkafk kï keye'

myq.sh ldf,a rg w;yer,d hkjd lsh,d ysáhfk'

ta woyi fjkia lr .;a;o@

rg w;yer,d hkjd fkfuhs' wOHdmkh i|yd ,xldfjka msg;a fjkak ysáfha wjqreÿ follg jf.a' ,xldj w;yer,d hkafk keye'

m%ix. fõÈldfõ .S; .dhkfha§ fm%alaIlhka tlal .kqfokq lrk wdldrhg ldf.kaj;a fodaIdfrdamK weú;a keoao@

wfka keye' tod jf.au wog;a uu MnpG{ tlg ke.a.u fm%alaIlhkaf.a Ñh¾ tl ;sfhkjd'

rislhka w;rg .S;hla f.akak WfmaLd f.dvla l,a .kakjd fkao@

fufyuhs' wms we;a;gu iskaÿ f.dvla lrkjd' tajhska ñksiaiq w;rg hkafk iaj,amhhs' tal b;ska iskaÿfõ jdikdj wkqj ;uhs ;SrKh fjkafk' wksl fyd|u fohla tkak álla l,a hkjfk'

.S;hla lroaÈ f.dvla ys;,d n,kjo@

Tõ" ug iskaÿjla wdju fu,ä" ,sßlaia n,kjd' :NMVc fldfyduo" ta jf.au ljqo lrkafk lsh,d fydh,d n,,d ;uhs iïnkaO fjkafk' ug tajd yß .sfha ke;akï ta ,efnk jev uÛ yer,;a ;sfhkjd'

iuyre lshkjd WfmaLd oeka fjkia fj,d lsh,d' we;a;gu WfmaLd fjkia fj,do@

tfyu kï úfYaI fjkila fj,d keye' yenehs uu i;=áka bkakjd'

oeka WfmaLdg úfYaI jqK flfkl=;a bkakjd lsh,d ;uhs wdrxÑh@

Ôú;hg úfYaI wh ´k ;rï bkakjfk' mjqf,a wh' hd¿fjd jf.a'

ta wefrkak fjk úfYaI flfkla we;af;u keoao@

biairyg n,uq fkao ta .ek' wÆf;ka flfkla tl;= fjkjo keoao lsh,d' tfyu úfYaI flfkla bkakjo keoao lsh,d miafia ldf,l lshkakï' oekau <Û jeähsfka'

,laIsld ÈjHdxc,S ùrfldaka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook