Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

cd;sh f.dvk.kak wd
SF f,dl= fmd,sishg
fldgq lr.;af;a fufyuhs'

lrdf;a YQr jika; fidhsid >d;k isoaêfha m%Odk iellrejl= jk bfrdaka rKisxy fkdfyd;a tia't*a' f,dlald iqfLdamfNda.S wjqÜ ,Ekav¾ r:hla …meyer .ekSfï isoaêhlg iïnkaOj úfoaYSh ksIamdÈ; Ôj w;afndaïnhla iuÛ wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,sisfha ks,OdÍka úiska Bfha ^26od& w;awvx.=jg f.k ;sfí'

áhqIka .=rejrhl= Ndú; l< iqfLdamfNda.S wjqÜ ,Ekav¾ r:hla l,anÿ fkdf.ùu ksid w;am;a lr .ekSfï ks,OdÍka úiska w;am;a lrf.k fld<U m%foaYhg /f.k hñka ;sìh§ remsh,a ,laIhl fldka;%d;a;=jla u; th meyerf.k whs;slreg Ndr§ fmd,sia w;awvx.=jg m;afõ hehs ìfhka Èk myla ;siafia lÜá mksñka isáh§ fuf,i w;awvx.=jg f.k we;'
ielldr tia't*a' f,dlald Tyqg wh;a me;s ùÿre w÷re lrk ,o iqÿ meye;s jEka r:fhka oyhshd.u foi isg chka;s udj; foig .uka lrk njg ,enqKq f;dr;=rla u; jydu l%shd;aul jQ wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,sisfha ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl ixÔj uykdu" wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl tï'tia' l=udrfiak hk uy;ajre we;=¿ ks,OdÍka lKavdhula Tyqf.a jEka r:h miqmi yUdf.dia uÛ wyqrd wkqrdOmqr oyhshd.u ykaÈfha msysá wdrlaIs; ÿïßh f.aÜgqj wi,§ w;awvx.=jg .ekSu isÿ lrkq ,enQy'

ielldr tia't*a' f,dlald m,d hEug W;aidy l< yels ksid ta wjia:dfõu Tyqf.a fow;g ú,x.= oeóug fmd,sish lghq;= l< w;r w;awvx.=jg .;a jEka r:h oeä fidaÈishg ,la l< wjia:dfõ hqo yuqodj yd ;%ia;jd§ka hqo iufha§ Ndú; l< úfoaYSh Ôj w;afndaïnhla iQlaIauj r:fha iÛjd ;sìh§ fmd,sish úiska fidhd .kq ,eîh'

fudyq hqo yuqod úfYaI ld¾h n<ld fin<l= nj mejeiqj;a Tyq Y%S ,xld hqo yuqodfõ cd;sl wdrlaIl n<uq¿fõ fiajh lrñka isáh§ fiajfhka m,d ú;a isákakl= nj fmd,sish mejeiQ w;r uQ,H iud.u /f.k .sh wjqÜ ,Ekav¾ r:h meyer .ekSug iïnkaO ù fmd,sishg ìfhka ;j;a iellrejka ;sfokl= ieÛù isák nj;a Tjqka w;awvx.=jg .ekSug mÍlaIK isÿlrk nj;a fmd,sish mejeiqfõh'

miq.shod ^21od& tia't*a' f,dlald we;=¿ msßi wkqrdOmqr u,aw;= mgquÛ m%foaYfha§ w;am;a lr .ekSfï ks,OdÍka w;am;a lrf.k fld<Ug f.khñka ;snQ Ôma r:h meyer f.k tys ysñlre jk áhqIka .=rejrhdg Ndr§ ;snQ w;r .=rejrhd Ôma r:h l=rekaokal=,u m%foaYfha ksfjil iÛjd ;sìh§ fmd,sish w;awvx.=jg .;af;ah' ielldr tia't*a' f,dlald jika; fidhsid uy;d >d;kh lsÍu yd Tyqf.a rd;%s iudc Yd,djg myr§ w,dN lsÍu iïnkaOfhka yd iudc Yd,djg w;afndaïn m%ydrhla t,a, lsÍu hk fpdaokdjkag uydêlrKfha oeä wem fldkafoais u; uqodyer isákafkls'
iudc cd, fjí wvú jk f*ianqla" hQ áhqí yryd fudyq isxy,hd fjkqfjka fmkS isák njg yÛjñka iudcfha Od¾ñl uqyqKqjrla .ekSug lghq;= lrñka isák njo fmd,sish mjihs'
tfy;a fudyq lmamï .ekSï" mqoa.,hkag myr§ï" ukqIH >d;kj,g iïnkaO ;eke;a;l= njo fmd,sish i|yka lrhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook