Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

wms fjkajqK fya;=j fojeks orejf.
WmkaÈfkka t<sfjkjd
ä,aIdkaf.a Èlalido ìßhf.ka fy<sorõjla


mq;df. tl ueÉ tllaj;a thd oel, kE
thdg flda,a tlla j;a fokakE


miq.shod kv;a;= kvqjl fmkS fkdisàu ksid Widúfhka jfrka;= ,o l%slÜ l%Svl àtï ä,aIdka Widúhg Ndrùfuka miq udOH wu;d okajd isáfha ;ukaf.a kS;S{hskag Èkh jerÿK ksid tod tkakg neßjqK njhs'ta iu.u Tyq lshd isáfha ;ud ÿla uykaisfhka yïn l< uqo,a jßkajr b,a,k ;rug fmr ìßhg ,ndfokakg iQodkï ke;s njhs'

orejd fjkqfjka ,laI 300lao f.jQ ;ud udiam;d 40000 la f.jk njo Tyq lshd isá w;r ;ukag uv .ik udOH jerÈ f,i fï l;dj f.d;k nj Tyq okajd isáfhah'
kuq;a fï m%ldYh ;=< idjoH lreKq we;=<;a nj lshñka l%slÜ l%Svl àtï ä,aIdkaf.a fmr ìßh jQ ks,xld ú;dkf.a uy;añh uq,ajrg udOH wu;d lreKq meyeÈ,s lsÍula isÿ lr ;sfí'

;uka iy ä,aIdka w;r újdyh ì£hdug fya;=j iDcqj fkdlshk weh ä,aIdkaf.a fojk lidofha uq,a orejdf.a Wmka Èkh iy ;udf.ka ä,aIdka ÈlalidojQ 2008 uehs 9 w;r fjki olsk flfkl=g th f;areï .; yels njo uq,skau lshd isà'

ä,aIdka udOH fj; lshd isá f,i orejd fjkqfjka lsisÿ ojil ä,aIdka ,laI 300 la fkdf.jQ nj weh mjihs';udf.ka Èlalido jkaÈh f,i ñ,shk 8 la ksjila yd mrK ld¾ tlla muKla ,ndÿka ä,aIdkag tfrysj mejrE kv;a;= kvqj m%ldrj udihg 20000 la muKla orejdg ,ndÿka Tyq bka miq lsisÿ wjia:djl orejd n,kakg orejd iu. l;d lrkakg fyda miq.sh jir 9 l ld,fha Wkkaÿ fkdjQ nj weh mjihs'

wvq ;rfï l%slÜ olaI;d we;s ;u orejdf.a ueÉ tlla j;a n,kakg ä,aIdka lsisodl meñ‚fha ke;s nj weh mjihs'orejdg WmkaÈkhg iqnm;kakgj;a Tyqg u;la fkdjk njo l%Svd WmlrK mjd ñ,g f.k ,ndfokafka ;ud njo weh mjihs'

ä,aIdka kS;s m%ldrj f.úh hq;= 20000 udi 4 la ;siafia fkdf.ùu ksid ;udg kej; Widú hdug isÿjQ nj;a tu wjia:dfõ ä,aIdkaf.a ñ,shk 25 l udisl wdodhñka ishhg 1 la muKla ;ud orejd fjkqfjka b,a,d isáh;a th ,ndfokakg neß nj Tyq okajd isá nj;a miqj Widúh 40000 ne.ska f.jkakg Tyqg kshu l< njo tu kv;a;= kvqjg Tyq fkdmeñŒu u; miq.shod w;awvx.=jg .kakg kshu l< njo weh lshd isà'

ä,aIdka udOHhg fy<slrk wdldrhg ;ud jßkajr uqo,a b,a,Sug lsisÿ wjia:djl lghq;= lr ke;s njo weh okajhs'

ä,aIdkaf.a kS;S{hskag Èkh igyka lr.kakg wu;lùu u; tfia tkakg neßjQ nj lSj;a tu Èkh mjik wjia:dfõ ä,aIdka"ä,aIdkaf.a mshd fukau kS;S{hskao Widúfha isá nj;a tu wu;ljQ l;dj f.d;k ,oaola nj;a weh mjihs'

wef.a iïmQ¾K l;dj my;ska
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook