Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

idrx.f.a igykla wka;¾cd,h l<Uhs

;uqka ksjig meñfKoaÈ
ìß| ;j;a msßñfhl= iu. hyka.;
fj,d bkakjd oelafld;a Tng l=ula isf;aúo


idrx. fkdlshd lsõfõ ld.eko@

idrx. Èidfialr……ku weiQ muKska wms ljqre;a okak lshk ,xldfõ olaI jf.au ckm%sh rx.k Ys,amsfhla'idrx. rx.kfhka odhl jQ fg,skdgH jf.au Ñ;%mg;a miq.sh ld,fha ckm%sh;ajhg m;ajqKd'

fldfydu jqK;a idrx. .ek myq.sh ld,fha álla jeämqr l;dny jqfKa Tyqf.a ìß| jk Wud,s ;s,lr;ak iu. we;sjQ wukdmlu yskaohs'fï ksidu Wud,s kej; j;djla úfoia .; jqKd lsh,hs wdrxÑ jqfKa'Th w;f¾ idrx.  ish f*ianqla msgqfõ m,lr,d ;shk igykla fï jk úg iudc cd,d fjí wvú ;=< l;dnyg ,lafjñka ;sfnkjd'
;uqka wdorh lrk ìß| ;uqka ksjig meñfKk úgÈ ;j;a msßñfhl= iu. hyka.; fj,d bkakjd oelmq flfkla .ekhs idrx. fï igyfkka lsh,d ;snqfKa'idrx. fï fkdlshd lshkak yokafka ld .Eko@ Tyq fï lshkafka Wud,s .ek lsh,d ;uhs fï iïnkaOj woyia m,lr,d ;snqK f*ianqla mÍYS,lhka kï lsh,d ;snqfKa'

tu igyk my;ska…'

Tn fï w;aoelSug fldfydu uqyqK foaúo@

;uqka wdorh lrk ìß| ;uqka ksjig meñfKk úgÈ ;j;a msßñfhl= iï. hyka.; fj,d bkakjd oelmq ta weia fol fï f,dalhg l:d lrmq uy mqÿu mKsúvhla fï .s;fha we;=f, ie. fjkjd'

Ôú;hu i;= tlu iqfõ
yS ir myrl fjf<kq fmfka
fï f,dj ud i;= wE i;= ta fk;=
wi,ajdisfhl= fidhkq oefka
ud ke; wka i;= is;a ì|,d
oE;u ne|f.k ys¢ñ n,d
fï f,dj hï ojil wms fjkafjuq
ryia wyia ;,hg mjrd

is;=ú,s le<UqK o Tyq wef.a fï ;e; foi ;ekam;aj n,d isáhs' kslafukakg ierfik wE kj;kakg W;aidy fkdorhs' YsIag hhs iïu; iudcfha iqmqreÿ úhre iy.; m%;spdr jk he§ï fyda ;¾ck Tyqf.ka kslafukafka ke;' fkdirema niska fnfKñka lvq msiaf;da, fidhd fkdÿjhs' ;uka wka i;= is;la fkdì¢ neõ Tyq okshs' Tyqf.a tlu m%;sW;a;rh oE;a ne| n,d isàuhs' fndfyda úg ta mßph Tyqg uq, mgka fkd;sfnkakg we;' ld,fha ;=jd, oeÍuu Tyqg ta mkakrh ysñ l<d úh yelsh' tn÷ pß; wmg idys;Hfha § u;= fkdj ienE Ôú;fha§ o b|ysg yuqfjhs' tlaj hd fkdyels ;ek fjkaj hdug bv fouehs iuqfkdf.k kslau hk ìß|g Tyq is;ska ms<sK fohs' isÿjQ foh f,djg yඬ.d lshkq yelso@ tla wf;lska mjq, iy iudchh' wfkla m‍iska ld,h úiska ysñ fldg ÿka ixhuh iy yslaóuh' hkqfjks'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook