Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

f.daGdNh g%ïmaf.a ÿj iu. tlaj
ckdêm;sjrK igkg
taaug jEhula@

Y%S ,xldfõ f.daGdNh ys;jd§ jHdmdßlhka msßila weußldkq ckdêm;sf.a ÈhKsh bjkald g%ïma iuÛ iïnkaO fjñka f.daGdNh rdcmlaI n,hg f.k taug W;aidy .ksñka isák nj jd¾;d fõ' tfiau bjkald g%ïma iuÛ iïnkaO fjñka furg ;=< uyd mßudK jHdmdr /ila wdrïN lsÍug o Tjqka ie,iqï lr ;sfí'

fuys tl wruqKla ù ;sfnkafka oekg Ök wdêm;Hhg k;=j mj;sk furg ixj¾Okh, foaYmd,kh yd wdfhdack lafIa;% weußldkq ys;jd§ f,i j¾Okh lsÍfï jqjukdjhs'

uyskao rdcmlaI rch iufha jqjukdjg jvd Ök ys;jd§ ùu fya;=fjka weußldjg wjYH wdldrhg Tjqkaf.a n, jqjukdjka furg ;=< l%shd;aul lr .ekSug fkdyels jQ fyhska weußldkq ys;jd§ yd úYajdijka; rdcH kdhlhl= furg n,hg f.k taug weußldjg o wjYH ù ;sfí' Bg wu;rj oekg mj;sk wdKavqj o weußldkq foaYmd,k jqjukdjka furg ;=< l%shd;aul fkdlsÍu fya;=fjka fuu ;;a;ajhg iyh ,nd §ug weußldj o ;SrKh lr we;s nj jd¾;d fõ'

bjkald g%ïma weußldfõ uyd mßudK we÷ï ú,dis;d iud.ï we;=¿ jHdmdr lsysmhla mj;ajdf.k hk w;r miq.sh iufha weußldkq iudc l%shdldßlhka /ila bjkaldf.a ksIamdok j¾ckh lrk f,i b,a,Sula o lr ;snqKs'
tfiau f.daGdNh rdcmlaIf.a oaú;aj mqrjeisNdjh bj;a lr .ekSu i|yd wêlrK l%shdud¾. i|yd fhduq ùug f.daGdyh rdcmlaI uy;d ;SrKh lr we;' idudkHfhka tjeks kvqjl ;Skaÿj ,nd §ug jir fol ;=kl ld,hla .;jk neúka mqrjeisNdjh bj;a lr .ekSu iïnkaO yd lrKd blauka lrjd .ekSu o bjkald g%ïma iuÛ idlÉPd lsÍfï wruqK ù ;sfí'

flfia fj;;a m%isoaO fjí wvúhlg fï ms<sn| woyia olajñka f.daGdNh rdcmlaI m%ldY lr ;snqfKa m%isoaO foaYmd,khg meñ”ug ;ukag lsisÿ wjYH;djla fkdue;s njhs' Tyqg wjYH kï weußldkq mqrjeisNdjh i;s fol ;=kl ld,hlska wfydais lr.; yels nj mjik ta uy;d ;ukaf.a mq;d iy {d;Ska fndfyduhla oekg weußldfõ mÈxÑj isák fyhska weußldkq mqrjeisNdjh bj;a lr.ekSfï lsisÿ jqjukdjla fkdue;s nj o mjid ;sfí'

fï iïnkaOfhka woyi oek .ekSug wdrlaIl wud;HdxYfha ysgmq f,alï f.daGdNh rdcmlaI iïnkaO lr .ekSug wm .;a W;aidyh jH¾: úh'
-is;drd l=,r;ak

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook