Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fg,sfldï wka;¾cd, fiajh
Ndú;d lrk Tn fï .ek;a oekqj;a o@

wka;¾cd, oeka ke;=ju neß fohla fj,d' ,xldj ;=, .Dyia: wka;¾cd, fiajh;a  Ndú;d lsÍfï§ Y%S ,xld fg,sfldï wdh;khg uq,a ;ekla ysñfjkj' ta ksidfjkau fg,sfldï wka;¾cd, fiajdj Ndú;d lsÍfï§ ldg;a ;sfnk l;dnyg ,lajk fmdÿ m%Yak lsysmhla wm l;d lrkak ys;=j ta fufiah'

Package tl renew fjkafka ljoo@
yeu udfiu m<fjksod idudkH Internet package tl renew fjkjd'

udfia ueo ojil Internet .;af;d;a ta udfig ì, yefokafka fldfyduo@
SLT tfla .Kkh fjkafka idudkH udfilg ojia 30la ;shkj lsh,d' Thdf.a package tl udfia ueo ojil active jqfkd;a ta ojfia boka udfia bjrfjkak ;shk ojia .dfka m%;sY;hla wrf.k ta m%;sY;fhka Thdf.a package tfla .dia;=j .=K lrkjd'WodyrKhla úÈhg Thd udfia 20 fjksod Web Family lfklaIka tlla active lr.;af;d;a ta udfig Thdg ;j ojia 10la b;=re fj,d ;shkj Internet use lrkak'
Web Family Plus  package tl 1490la kï idukafhka ì, yefokafka [ (1490/30) X 10 ] úÈhg'' ^+tax &
udfia ueo ojil Internet .;af;d;a ta udfig wfma iïmQ¾K Data package tl use lrkak mqÆjkao@ 

nE" Connection tl active jqkq oji udfia ojia .dfkka fno,d tk .dk Thdf.a total volume tflka .=K lryu Thdg mdúÉÑ lrkak b;=refj,d ;shk data m%udKh n,d.kak mq¿jka'

Wod - Thdf.a total volume tl 60GB kï" Thd udfia 15 fjksod connection tl .;a; kï Thdg mdúÉÑ lrkak mq¿jka fjkafka 30GB ú;rhs'' fï 30GB ál peak " off-peak úÈhg yßhgu iudkj fnÈ,d hkjd'

Peak/ Off-peak fjkafjkafka lShgo@ 
Wfoa 8'00 - 00'00 ^Peak&  00'00 - Wfoa 8'00 ^Off-Peak&

Package bjrjqkdg miafia ;j Internet use lfrd;a tajdg pd¾Ê fjkjo@ 
kE" Package bjrjqkdg miafia idukafhka speed tl 64Kbps fjklka wvq fjkjd'
wmsg Internet mdúÉÑ lrkak mq¿jka" lsisu .dia;=jla wh fjkafka kE" ta;a speed tl wvq ksid wfma tÈfkod jev lr.kak neß fjkjd'' ta jf.a fj,djg wmsg wjYH kï portal tlg log fj,d wu;r .dia;=jla f.j,d Extra GB .kak mq¿jka'

Extra GB .kafka fldfyduo@ - Portal tlg log fj,d extra gb .kak mq¿jka' tfyu ke;akï 1212g l;d lr,d t;kska extra gb ADD lr.kak mq¿jka'' 
^tfyu lrkjd kï wksjd¾fhka wod< connection tl ;shk phone number tflka ;uhs 1212 g l;d lrkak ´k' fjk kïn¾ j,ska l;d lr,d nE'&

Extra GB fldÉpr ldf,lg o@ 
wr.ksmq ojfia boka ojia 30la fjklka extra GB j,x.= fjkjd" Bg miafia wms extra quota iïmQ¾fkkau Ndú;d lr;a ke;;a iïmQ¾K Extra gb j,g f.jkak fjkjd''

ì, f.fjkafka ke;=j fldÉpr l,a bkak mqÆjkao@ 
idudkh ADSL lfklaIka tlla kï Threshold limit tl remsh,a 19"000la'' 4G lfklaIka tlla kï Threshold limit tl remsh,a 4"000hs'' fï ,sñÜ j,g wdjg miafia udfia 1 fjksod fyda 3 fjksod lfklaIka tl temporary disconnect fjkjd'

wdfha connection tl active lr.kak lShla f.jkak ´ko@ 
ta oji fjkfldg yeÈ,d ;shk ì,a tflka 75]la wju jYfhka f.jkak fjkjd'ke;akï system tflka connection tl active fjkafka kE'' ´k kï l;d lr,d fmdä fYamaukaÜ tlla od.kak mq¿jka'

Disconnect fj,d ;sì,d wdfh;a i,a,s f.j,d active lr.;a;g miafia wfma ;sín extra GB ál tfyïuu ;shkjo@  Tõ" Extra GB .ksmq tajd Expire fjk oji myqfj,d ke;akï wmsg tajd wdfh;a use lrkak mq¿jka'

Usage tl n,kak portal account tlg Usernam tl o, Register fjkafka fldfyduo@
Username tl MH8511254 odkak @SLTBB odkak ´fk kE

Usage tl n,kak portal account tlg log fjkafka fldfyduo@
idudkH ADSL/Fiber lfklaIka tlla kï Register fjk ;ekaj,g tkak ´k fufyuhs'
Email Address  tl'' fïlg ;uhs lfklaIka tl iïmQ¾K quota tflka 80% , 90% , 95% , 100% usage  tlg lsÜgq fjkfldg wmsg email tllska okajkafka'

Mobile Number - Mobile Phone tll kïn¾ tlla fokak' ^uq,ska ;shk 0 type lrkak tmd - ex 712254559& fïlg;a quota tfla usage tl & Extra GB Subscriptions .ek SMS j,ska oekqï fokjd'
Broadband Username - Connection tl wr.kakfldg wmsg yïfnk ,shqï lE,af,a ;shk Username tl ^MH8511254@SLTBBMH8511254 lshk fldgi ú;rla type lrkak&
Broadband Password - Router Panel tlg wms od,d ;shk Password tl' tal fydhd.kak ´k kï Router settings page tlg .syska ^192'168'1'1 jf.a tlla ;sfhkafka router tl msámiafia fmdä fld< lE,a,l w,j,d&" talg log fj,d Broadband Password lshk tfla save fj,d ;shk Password tl fuf;kag Type lrkak'

Portal Password - Portal tlg f,d.a fjkak fjku Password tlla wykj" talg wms leu;s pwd tlla fokak mq¿jka''
Bg miafia Portal tlg log fjkfldg;a Username lshk ;ekg “MH8511254” iy wms Portal Password lshk ;ekg §mq Password tl .y,d log fjkak''
Thdf.a connection tl 4G tlla kï SLT customer care tlg l;d lr,d ;uhs Portal Account tl yod.kak fjkafka" talg fya;=j 4G Connection j,g wmsg Default Broadband Password tlla ,efnkafka ke;s tl'
 1212 g l;d lr,d 3 Tn,d 1 Tn,d lshkak Usage tl n,kak portal tljqkaÜ tlla yo,d fokak lsh,d'' t;fldg Thdf.ka fmdä úia;r álla wy,d t;k bkak wlaflla jefâ lr,d fohs'

Usage Meter tfla Transferred lsh,d w¿ mdáka fmkakkafka fudkjo'@ 
idudkH wfma off-peak tfla data bjrjqkdg miafia peak data j,ska wvq fjù tajd off peak tlg transfer fjkjd'' tfyu wvq jqkq tajd ;uhs Transferred lsh,d fmkkafka'' t;fldg wmsg peak time tfla wr Transfer jqkq data ál use lrkak neß fjkjd'' ^kuq;a wfma Peak tfla data bjrjqfkd;a t;fldg Off-peak tflka data transfer fjkafka keye""&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook