Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

khk;drd rùka fmï oe,l meg,s,do@

fojeks bksfuka khk;drd oeka ckm%shhsfka@

fï ojiaj, fojeks bksu;a tlal f,dl= fm%ala‍Il msßila tl;= fj,d bkakjd' we;a;gu ta .ek i;=gqhs'

khk;drdg rx.k lafIa;%hg iïnkaO fjkak ‍fodr.=¿ yerefKa fldfyduo@

idudkH fm< úNd.h ,sõjg miafia ux rx.khg iïnkaO ämaf,daudjla yeoErejd' tafl§ wms lrmq fõÈld kdgHhl ux rÛmEjd' fï kdgH fõÈld.; lf<a kdfu,a ud,skS mqxÑ ;shg¾ tfla' ux fg,s kdgHj, rÛmdkak l,ska fõÈld kdgHj, ;uhs rÛmEfõ'ta lshkafka khk;drd rx.khg tkak ySk oelal flfklao@

Tõ' yenehs ux f,dl=jg ta .ek ys;=fõ kE' ux mqxÑ ldf,a b|,d biafldaf,a yeu l,d lghq;a;lgu iïnkaO jqKd' úfYaIfhkau fõÈld kdgHj, uu f.dvla rÛmEjd' b;ska ta wdidj ;uhs udj fu;ekg f.k,a,d ;sfhkafka'

fojeks bksu lshkafka Tn iïnkaO jqKq m<uqjeks fg,s ks¾udKh fkfjhsfka@

keye' yxi msydgq" trka <kaÿ" m%dK lshk fg,s kdgHj,g miafia ;uhs ux fojeks bksug iïnkaO jqfKa'

oeka f.dvla wh khk;drdj y÷kkafka ~foõñ~ úÈhg fkao@

we;a;gu Tõ' fojeks bksu f,dl= fmdä fNaohla ke;sj yefudau n,k yskaod udj fm%ala‍Ilfhda fndfyda msßila oek y÷kd .;a;d' úldYh fj,d bjr jqKq ~m%dK~ kdgHh;a .;a;u fï folgu ug ysáfha fm%ala‍Ilfhda foj¾.hla' yenehs ug f,dl= fmdä wh yefudau oeka l;d lrkafka ~foõñ~ lsh,d ;uhs'

yenE Ôúf;a§;a khk;drd foõñ jf.ao@

keye' foõñf.a pß;hhs uf.a Ôúf;hs w;r f,dl= fjkialula ;sfhkjd'

fudkjo ta fjkialï@

ux yenE Ôúf;a§ biafldaf,ka wjqÜ fj,d bkak flfkla' ta;a tlalu foõñ yeu ;siafiu wkqyia miafiu jeá,d thd .ek fydhkjfka' yenehs tfyu fydhkak khk;drdg uiaiskd flfkla kE'

yenE Ôúf;a§ khk;drd" rùka fmïj;=ka lsh,;a l;d me;sfrkak wrf.k' fudllao fï l;dj, we;a; ke;a;@

wfka wïfuda tfyu fohla kE' wms fydo hd¿fjda'

fojeks bksfï§ hd¿fjla úÈhg uqK.eyqfKa rùka ú;ro@

keye Ykqhs" rùka whshhs" flaIdka whshhs wms y;r fokdu w;f¾ ;sfhkafka f,dl= ñ;%;ajhla' ug f.dvla yïfnkafka Ykqhs' rùka whshhs' rùka whshdf.a jefâ yeu fj,dfju yskdj kj;a;.kak neß úys¿ l;d lshk tl' wdfh;a wms mdi,a ldf,g .shd fojeks bksfuka'

khk;drd ienE Ôú;fha§ wdor oe,l meg,s,du keoao@

we;a;gu kE' ;du kï tfyu fj,d kE'

rx.kfha§ wfkla Ys,amSkaf.ka ,efnk iyfhda.h fldhs jf.ao@

ud;a tlal jev lrmq" rÛmdmq m%ùK wh jf.au wdOqksl yefudaf.kau ug f,dl= iyfhda.hla ,enqKd' Y%oaOd ux., iQßhnKavdr i¾ we;=¿ ug fï ;dla Woõ l< yefudagu ux f.dvdla ia;=;sjka; fjkjd'

iskudjg;a iïnkaO fjkak ,enqKd lsh,d wdrxÑhs@

Tõ' wÆ;a Ñ;%mghlg wdrdOkd ,enqKd' fï ojiaj, fg,s kdgHhg wu;rj Ñ;%mgfha rE.; lsÍïj,g;a iïnkaO fjkjd'

rx.kh ksid wOHdmk lghq;=j,g ;s; ;síno@

keye' bf.k .kak fohla ;uhs Ôúf;ag f.dvla jákafka' fï fjkfldg ux jHdmdr lafIa;%fha Wmdê mdGud,djla lrkjd' rÛmEu jD;a;sh lr.kak wdihs' yenehs bf.k.kak tl;a ux lrkjd'

k,sksld ,la‍IdKs

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook