Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

uu leu;shs fldalsfhla fjkak 
-ikac,S

Ykqo%s ;uhs pQá ldf,a b|kau ysáfha

frdai lef,a Ñ;‍%máfha ysgmq mqxÑ ikac,S oeka f,dl= <ufhla' yqr;,a lu ksidu wehj wmsg wu;l fjkafka keye' iqyo ms,si|rg wms wehj tl;= lr.;a;d'

b;ska fldfyduo ikac,S@
f.dvla fyd¢ka bkakjd'

fudkdo b;ska fï ojia j, lrkafka@
fï ojiaj, kï b.kSï lghq;= j,g jeä wjOdkhla §,d ;sfhkafka'

oeka t;fldg ikac,sf.a jhi lSho@

oeka ug wjqreÿ 19hs'


fudk wxYfhkao oeka ikac,S wOHdmk lghq;= lrkafka@
uu oekg ú,shï weka.a,sia bkaiaááhqÜ tfla fydfg,a uefkaÊukaÜ iïnka|j Wmdêhla yodrkjd'

wehs ikac,S ta jf.a úIhla f;dar .;af;a@
uu ta lafIa;‍%hg jeä we,aula olajkjd'fudlo uu leu;s Whk msyk foaj,a lrkak' fp*a flfkla fjkak ;ud f.dvlau leu;sh'

tfykï mqxÑ ikac,Sg oeka fydog Whkak mq¿jka@
Tõ lEu yokak mq¿jka't jf.au rihs lsh, ysf;kjd'ta ksid ysf;kjd ta me;af;ka biairyg hkak'ta fohg Woõjla fjhs lsh, ;ud fï Wmdêh lrkak mgka .;af;a'

t;fldg fldfyduo rx.khg fhduq fjkafka@
rÛmdkak kï ug wjia:dj yïnjqfKa mqxÑ ldf,a' ug wjqreÿ myla jf.a fjoaÈ frdai lef,a Ñ;‍%máfha r.mdkak wjia:djla ,enqkd'taflka miafia ;uhs b;ska rÛmEug È.gu wjia:dj ,enqfKa'

fï ldf,a jeäh olskak ke;af;a@
ux jeä wjOdkhla  rxÛkhg fhduq lf¾ ke;af;a wOHdmk lghq;= ksid ;uhs'kuq;a b|, ysg, jf.a f*dfgda iQÜ"ñhqisla ùäfhdaj,g kï fmkS isákjd'ta wefrkak b;ska f,dl=jg iïnkaO fjkafka keye'

t;fldg wdfh;a rÛmdkak wdrdOkdjla wdfjd;a ndr.kakjo@
wdrdOkd kï tfyu ,eì,d keye'kuq;a ug .e,fmk pßf;lg wdrdOkd yïnjqfkd;a ys;, n,kjd'Bg wu;rj fg,sv‍%dud j,g kï iïn| fjkafka keye lsh, ys;ka ysáhd'kuq;a fydo fohla ,enqfkd;a leue;af;ka odhl fjkjd'

fudk jf.a pß;hla ,enqfkd;ao ikac,S leu;s@
uka wdihs f.d¨ pß;hla lrkak'

ikac,s yßu lgldr flfkla lshkafka we;a;o@
Tõ b;ska álla lgldrhs'uka leu;Shs yefudau tlal i;=fgka bkak'

r.mdoaÈ yïnjqK hd¨fjda ;du;a bkakjo @
Tõ'uka tlal mßia:d" Ykqo%s ;uhs pQá ldf,a b|kau ysáfha'ta wh ;du;a uf.a fyd|u hd¨fjda'ta jf.au leïmia tfl;a b;ska f.dvla fokd uf.a hd¨fjda'

fldfyduo ikac,Sf.a f.oßka ,efnk iydh@
ug wïu";d;a;d wlals ;ud bkafka';d;a;s kï úfoaY.; fj,d bkafka'f.dvlau wïu ;ud uf.a yeufoagu miafika b|ka Wojq lrkafka'mqxÑ ldf,a b|kau tfyuhs';d;a;;a ,xldfõ ke;s jqK;a yeufoau fydh,d n,kjd'

oeka b;ska ;reK jhfia ksid wdorhla .ek ys;,o ;sfhkafka@
tal .ek úfYaIfhka ys;,d keye'tal b;ska bÈßfhaÈ n,uq'

bÈß jev lghq;= fldfyduo@
wOHdmk jev lghq;= fyd¢ka lrf.k hkak ;ud úfYaI wjOdkh §, ;sfhkafka'rx.khg wjia:djla yïnqfkd;a ys;, n,,d ndr.kakjd'ta jf.au msgrg .syska Wiia wOHmkfha ksr;fjkak;a n,dfmdfrd;a;=jla ;shkjd'

pdrekaÈ lreKd;s,l

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook