Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

uf.a fm!oa.,sl Ôúf;a
f,dl= jer§ula jqKd - p;=ßld

brdÊ lrmq ta ùäfhda tl 
uf.a ghsma tfla fkfuhs

iuka; No% yduqÿrefjd .ek úfYaI woyila kE'

iqkaor oÛldßhla f,i rx.khg msúis p;=ßld mSßia fï jk úg mßK; rx.k Ys,ams‚hla' uE; ld,Skj fm!oa.,sl Ôú;fha úúO ye,yemamSï /ilg weh uqyqK ÿkakd' jD;a;Sh Ôú;fha jf.au fm!oa.,sl Ôú;fha;a úúO w;aoelSï /ilg Wreulï lshk wehf.a u;hka" woyia" iajNdjhka u;=jk wdldrfha m%YaK lsysmhla wms wehf.ka weyqjd' fï ;sfhkafk weh ÿkak ms<s;=re'

p;=ßldf.a jhi lSho 
36 hsÔú;fha wu;l fkdjk isÿùu 
2005 wjqreoafoÈ iqis, ksIamdok wdh;kfha§ .hdkaj uq,skau uqK.eyqK isÿùu

p;=ßldf.a Ôúf;a bf.k.;a; jeo.;au mdvu
´kjg jvd ´ku flfklaj ´fku kE' úfYaIfhkau ñ;=rka ñ;=ßhka jf.a ;ukaf.a fkdjk msg whj'

p;=ßld leu;su msßñ pß; 3
 ;d;a;d" .hdka" ßpâ f.h¾

leu;su .eyeKq pß; 3
wïud" ud,kS ‍f*dkafiald" fcks*¾ f,dafmaia

w;S;hg .sys,a,d Ôúf;a jerÿk ;ekla yod.kak wjia:djla ,enqfkd;a fudloao yod.kak ;ek 
 2004/2005 ldf,È uf.a fm!oa.,sl Ôúf;a f,dl= jer§ula jqkd' tal .ek yefudau okakjd' uu ta je/oao ksjerÈ lr.kakjd'

p;=ßldf.ka miafi wfma rx.k lafIa;%hg fyd| ks<shka ìys jqkd kï" ta ljqo@
 ysud,s ihqrx.s" iuk<S ‍f*dkafiald

brdÊ m%vlaIka tflka ksIamdokh lrmq jiaidk ySfka ñhqisla ùäfhda tfla m%Odk ksrEmsldj úÈyg Tng wdrdOkd l<d kï Tn tafl r.mdkjo@ 
brdÊ lrmq ta ùäfhda tl uf.a ghsma tfla ùäfhda tlla fkfuhs'

tfykï fudloao Thdf.a ghsma tl @ 
ñksiaiqkag ir,j f;areï .kak mq¿jka iy mjqf,a ieug n,kak mq¿jka pß; ;uhs uf.a ghsma tl'

iuka; No% yduqÿrefjd .ek p;=ßldf.a woyi fudloao@ 
úfYaI woyila kE'

ta yduqÿrefjda ry;a fj,d lsh,d Thd ms<s.kakjo@
uu ta .ek yßhgu okafk kE'

fï wh .ek fláfhka lshkak

celaika weka;kS 
b;d fyd| wOHlaIjrfhka iy wmsg f.dvla foaj,a bf.k.kak mq¿jka .=rejrfhla'

b' ffu;%smd, isßfiak 
 fyd| kdhlfhla fjkak ;du;a mrlal= jeä kE'

c' .hdka úl%u;s,l 
 uf.a Ôúf;a ke;=ju neß flkd'

frdIdka ms,msáh - lsisu wd;afulÈ uqKfkd.efiajd'

ojilg msßñfhla fjkak wjia:djla ,enqfkd;a fudlo lrkafk@ 
B<. oji fjklï f.org fj,d bkakjd'

wkd.; n,d‍fmdfrd;a;=j 
fyd| ldka;djla" fyd| ìß|la" fyd| rx.k Ys,ams‚hla iy fyd| mqrjeisfhla úÈyg Ôj;a fjk tl'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook