Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

fld,aÆmsáfha md;d,fha wÆ;au l;dj
w.ue;sf.a ñksfyla ksid 
;=Idrg kS;sh wod, ke;so@

tla mil w.ue;s iudc cd,d wêm;sh
wfkla mi úuqla;sh

f,ala yjqia wdh;kfha udOHfõ§fhl= jk úuqla;s ÿYdka;g w.%dud;H iudc cd,d m%Odks jk ;=Idr ã' jkakswdrÉÑ ;¾ckh lsÍu iïnkaOj uyr.u fmd,sishg meñKs,s lr Èk 18 lg wdikak ld,hla .;ù we;;a ;ju;a ta iïnkaO úNd.hla isÿj ke;s nj jd¾;d fjhs'

ta iïnkaOj wm fj; woyia olajñka udOHfõ§ úuqla;s ÿYdka; i|yka lr isáfha isÿl< meñKs,a,g wod< jeäÿr lghq;= ms<sn| ;uka uyr.u fmd,sisfhka úuiSula l<;a w.%dud;H iudc cd,d m%Odks jk ;=Idr ã' jkakswdrÉÑ úfoia.;j isàu ksid meñKs,a, jeäÿr úNd. lsÍug fkdyelsj we;s nj oekqïÿka njh'

tfiau w.%dud;H iudc cd,d m%Odkshdf.a ,smskh ,ndfok f,i uyr.u fmd,sish b,a,Sula l< nj;a ;uka tho fmd,sishg ,ndÿka nj úuqla;s i|yka lr isáhs'


tfiau jeäÿrg;a wm iu. woyia oelajQ úuqla;s fufiao mejiSh'

,fmd,sish lsõj úÈyg ;=Idr rg .sh nj oekqï§,d ;sfhkafk Tyq rdcldß lrk ld¾hd,fhka' we;a;gu Tyq uqyqKq fmdf;a ta úÈfy igykla ;nd ;snqKd' kuq;a rg .sh flkd fukak állska iafÜgia wmafâÜ lrkjd .x.drduh wi< bkak njg' ta lshkafk wuq fndrejla lsh,d ;sfhkafk' fmd,sish bkafk fndre wy,d tajd úYajdi lr,d Tfya bkak kï" idudkH ñksfyla fudlo lrkafka' fudlo b;d meyeÈ<sj fmd,sish ;=Ydrj le|jkafka ke;af;a Tyqf.a Oqrh ksid,

udOHfõ§ úuqla;s ÿYdka; fj; w.%dud;H iudc cd,d m%Odks jk ;=Idr ã' jkakswdrÉÑ ;¾ckh lsÍug mdol jk fya;=j jkafka miq.shod fjdag¾ia taÊ fydag,fha mej;s idohla w;r ;=r w.%dud;H iudc cd,d m%Odks jk ;=Idr ã' jkakswdrÉÑ we;slr.;a l<n.Ekshla iïnkaOj úuqla;s ÿYdka; ish uqyqKq fmdf;a flá igykla ;eîuh'

flfia jqj;a mqoa.,fhl=g isÿl, Ôú; ;¾ckhla ms<sn| fmd,sia úu¾Ykhla ;nd wju jYfhka j.lsj hq;= md¾Yaj fmd,sishg le|ùug l%shdlr fkd;sîu lshd mdkafka frÔu iuh ;=< iy hymd,k iuh ;=< fudkjd fjkia jqj;a fmd,sish fjkia ù ke;s njo hk .egÆj fuys§ mek k.S' md,lhdg fyda md,lhdf.a fyxphshkag kS;sh tod l%shd;aul jqfha ke;' wo;a ke;'

flfia jqj;a fï ms<sn| wfma woyi by; olajd we;' tfyhska fï .ek wfma wjika ia:djrh jkafka l=lalkaf.a fï m%d;syd¾hh iudc frda.hla njg m;aùug bv fkd§u ldf.a;a j.lSu njh' ke;skï wo úuqla;sg jQ foa fyg ;j;a wfhl=g ùu iïnkaOj we;af;a ld,h iy isÿùï iïnkaO fjkila muKs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook