Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

újdyh lshkafka Ôú;hg
tlmdrla .kak ´k ;SrKhla
- ;siqß hqjksld


;siqß hqjksld mqxÑ ld,fha b|kau
lafIa;%hg wdmq flfkla' ta ksid weh fï jkúg lafIa;%fha ia:djrhla yod.;a; olaI ckm%sh Ys,amskshla' wo weh wfma l;dnyg tl;= fjkafka wef.a jD;a;Sh Ôú;h .ek l;d lrkak ‍fkfjhs' wef.a wÆ;a Ôú;h .ek l;d lrkakhs'

Ôúf;a wÆ;a fj,d' fudlo ysf;kafka@
we;a;gu f.dvla i;=gqhs'

talo miq.sh Èkj, f.dvla ld¾hnyq, fj,d ysáfha@
Tõ' újdy W;aijfha jev;a tlal jf.au rx.k lafIa;%fha jev;a tlal ld¾hnyq, fj,d ysáhd'Tfí wdor”h ieñhd fldfyduo uqK.efykafka@
uf.a ;d;a;f. ud¾.fhka ;uhs Tyqj uqK.efykafka' thdf.a ;d;a;hs" wfma ;d;a;hs fyd| hd¿fjda' ‍fmdä ld‍f,a b|kau wms fyd|g w÷kkjd' ta hd¿lu;a tlal ;uhs wfma iïnkaOh f.dvkef.kafka'

ljqo uq,skau wdorh m%ldY lrkafka@
Tyq ;uhs uq,skau wdorh m%ldY lf<a' kuq;a uu tlmdrgu talg ms<s;=rla fokak .sfha keye' fudlo uu ta ld‍f,a b|kau ys;=jd wdorh újdyfhka fl<jr fjkak ´k lshk foa' ta ksid ál ld,hla wrf.k ;uhs Tyqg leu;s jqfKa' fudlo újdyh lshkafka Ôúf;ag tl mdrla .kak ´k ;SrKhla' ta ksid uq,§ nhl=;a ys;=Kd'
Tyq jf.a ieñfhla uqK .eiSu .ek fudlo ys;kafka@
we;a;gu uu ys;kjd uu f.dvla jdikdjka;hs lsh,d' fudlo ‍fmdä ld‍f,a b|kau fyd|g uu thdj okakjd' thd fyd| .;s.=K ;sfhk ukqiaifhla' uu yeuodu fyõfõ uf.a wïughs" ;d;a;ghs mqf;laj' fudlo uu mjqf, tlu orejd' ta yeufoau thd .dj ;sfhkjd' yeufoalgu thdf.ka f,dl= iyfhda.hla ,efnkjd' b;ska ta foaj,a tlal uu thdg leu;s jqKd'

újdyh;a tlal ;siqß rx.kfhka iuq.kakjdo@
iuq.kafk kï keye' rx.kh ;uhs uf.a jD;a;sh' thd ‍fmdä ld‍f,a b|kau udj y÷kkjd' thdg fï lafIa;%h .ek fyd| wjfndaOhla ;sfhkjd' uu ,efnk yeu ks¾udKhlau  Ndr.kafka keye' leu;s úÈfya ks¾udK ,enqfKd;a ú;rhs lrkafka' ug fyd| ks¾udK ,enqfKd;a Ndr.kSú'

Tn rx.kfhka odhl jQ ks¾udK Tyq krUkjdo@
bv ,efnk yeu fj,djlu thd wksjd¾hfhkau uu rx.kfhka odhl jqKq ks¾udK n,kjd' .=K fodia lshkjd' wdorh lrk o¾Ykj,§ pqÜgla ú;r pqre pqre .dkjd' tal b;ska idudkH fohlafk'

Tn fofokd lafIa;% foll ksid fj,dj .egÆjla keoao@
keye' uu ta foag leu;shs' uf.a wïuhs" ;d;a;hs lafIa;% foll' uu ‍fmdä ld‍f,a b|kau oelafla wfma f.or miqìu' ta ksid uu ks;ru ys;=jd uu;a fjk;a lafIa;%hl flfklau ;uhs újdy lr.kafka lsh,d' lafIa;% foll jqKdyu myiqhs lsh,d uu ys;kjd'

újdyfhka miafi ;siqß fldfyo mÈxÑhg hkafka@
Tyq kdúl lafIa;%fha /lshdjla lrk ksid ks;r úfoia.; fjkak fjkjd' ta ksid uu ta fj,djg wïu,;a tlal bkakjd'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook