Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

.%dóhj f;a fmd,a yd rn¾ jeú,s l¾udka; lghq;= ia:djr lsÍu;a" jeú,s lrejka yd ta wY%s; l¾udka; lrejka kÛd isgqjñka wd¾:sl Yla;sh jeäÈhqKq lsÍu;a uQ,sl lr .ksñka j.dlrejkag iyk ie,iSu i|yd wdKavqj f.k we;s úêu;a jevms<sfj, hgf;a fuu uqo, jeh lsÍug ;SrKh lr we;'

l=vd f;aj;= j, M,odhs;dj by< kexùu ;=<ska f;a ksIamdokh wLKavj isÿ lsßug yels jk mßÈ wjYH myiqlï yd WmlrK iemhSug i|yd wdKavqj jevms<sfj,la Èh;a lr we;'


fï wkqj f;a rn¾ yd fmd,a l¾udka; kexùu;a i|yd j.dlrejkag iyk ,nd§fï lghq;= isÿ lsÍug jeú,s l¾udka; weu;s kùka Èidkdhl uy;d miq.sh od bÈßm;a lr we;s fhdackdj,g weue;s uKav,fha wkque;sh ,eî we;'

.%dóh há;, myiqlï ie,iSug wjYH mshjr .ekSu i|yd fuhg yd .eñ wd¾:slh kexùu i|yd j.d lrejd Èßu;a lsßu uQ,sl lr .ksñka fï i|yd wkque;sh ,eî we;s w;r ta wkqj fhdojk wdfhdackh u.ska l=vd f;aj;= ysñhkag c, gexls 10000la" j;=r fmdïm 3500la iy iafma% hka;% 4500la fnod §ug kshñ;h'

f;a bvïj, ksis f,i ìï ieliSu" fmdfydr fh§u " mi fidaod hdu je,lSu" .ia lmamdÿj" j,a fk<Su" f;a m÷re kv;a;=j" úh<s ld,hkag f;a j.djg wjYH c, myiqlï ie,iSu jeks l%fudamdhka ;=<ska l=vd f;aj;= ysñhkag wLKavj f;a ksIamdok lsÍu ;yjqre yels myiqj ie,iSu wdKavqfõ fuu jevms<sfjf,a m%Odk wruqKq w;r jk nj jeú,s l¾udka; wud;HxYh fmkajd fohs'

fï w;r rn¾ j.dfõ M,odhs;dj by< kexùu i|yd §¾> ld,Sk úi÷ula f,i wvq wiajekak we;s merKs rn¾ j.d bj;alr kej; j.d lsßu i|yd iykdOdr ,nd§ug wjY m%;smdok by< kexùug wdKavqj mshjr f.k we;'

fï wkqj kej; rn¾ j.dj i|yd ,ndfok iykdOdrh fylaghdrhlg remsh,a 175000 isg remsh,a 350000 olajd by< kexùug mshjr f.k we;'

wvq wiajkq merKs j.d bj;alr jeä wiajkq ,nd.; yels kj laf,dakj,ska ,nd.;a rn¾ me< kej; j.dj i|yd iqÿiq njg y÷kdf.k we;s w;r tajd j.djg rn¾ j.d lrejka fj; ,nd §ug mshjr .efka' kej; j.dj i|yd wêl msßjehla oeÍug isÿjk neúka ta i|yd iykdOdr ,ndÈu jeä lsÍug fï wkqj wdKavqj mshjr f.k we;'

fï w;r fmd,a wlalr 20g wvq l=vd fmd,aj;=j, M,odhs;dj jeä lsÍu i|yd lmarel wruqo,a iñ;s idudðhka fj; fmd,a .ia ke.Sug" fmdfydr fh§ug ;Kfld< lmk" Èhr bisk hka;% wd§ wjYH hka;% ,nd §ug;a fmd,a len,s lsÍug hka;% ,nd§u we;=Æ wjYH;d i|yd m%;smdok fjka lsÍug wdKavqj mshjr f.k we;'

fï wkqj rfÜ we;s fmd,a bvï m%udKfhka 84]la muK l=vd fmd,aj;= f,i y÷kdf.k ;sfí' fuu l=vd fmd,aj;=j, M,odhs;dj by< kexùu ;=<ska ksIamdok msßjeh wju lr .ekSug;a ta wkqj ,dnodhl yd ia:djr l¾udka;hla njg fmd,a l¾udka;h m;a lr .ekSug;a wruqKq fõ' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook