Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

wêlrKhg wmydi lf<a hehs lshk fpdaokd y;rlg jrolre flreKq fndÿn, fiakd ixúOdkh f,alï mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhkag jir 19 l isroඬqjï kshu l< wNshdpkdêlrKh isroඬqju jir 6lska f.úh hq;= nj kshu lf<ah'

wNshdpkdêlrKh iNdm;s úksiqre m%S;s moauka iQrfiak Ysrdka .=Kr;ak hk úksiqrejre úiska fuu ;Skaÿj ,nd ÿkafkah'

;Skaÿj foñka úksiqrejre i|yka lr isáfha {dKidr ysñhkag tfrysj bÈlr ;snQ wêlrKhg wmydi lsÍu iïnkaO fpdaokd 4  lgWka jykafia jrolre lrK njhs'


ta wkqj fuu oඬqjï kshu l< wNshdpkdêlrKh fuu ;Skaÿj ms<sn|j je,slv nkaOkd.dr wêldßjrhd fj; oekqïfokq fukak kshu lf<ah'

;Skaÿj m%ldYhg m;a lrk wjia:dfõ§ j.W;a;rlre {dkidr ysñhka wêlrKfha fmkS fkdisá w;r Wkajykafia fjkqfjka fmkS isá kS;s{jrhd i|yka lr isáfha Wkajykafia wikSm Y%S chj¾Okmqr frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,nk njhs'

fydaud.u ysgmq ufyaia;%d;a jrfhl= fuka u j;auka fld<U m%Odk ufyaia;%d;a  rx. Èidkdhl uy;d wNshdpkdêlrKhg  lrk ,o meñKs,a,lg wkqj kS;sm;sjrhd úiska {dKidr ysñhkag tfrysj fpdaokd m;%h bÈßm;a lr ;snqKs'

tu fpdaokdj,ska i|yka lr ;snqfKa 2016 jif¾ ckjdß ui udOHfõ§ m%.S;a tlake,sf.dv w;=reoka lsÍug wod< kvqj fydaud.u ufyaia;%d;a wêlrKfha úNd.hg .;a wjia:dfõ§ wêlrK NQñh ;=< l,ydldÍ wdldrfhka yeisÍu ;=<ska wêlrKhg wmydihla isÿ lsÍu" rcfha kS;s{jrekag wmydihla isÿ lsÍu we;=¿ fpdaokd f.dkq lr ;snqKs'

kvq úNd.fha§ fpdaokd m;%h lshùfuka miqj j.W;a;rldr {dkidr ysñhka i|yka lr isáfha ;uka jykafia tu fpdaokdj,g ksjerÈlre njhs'

ta wkqj §¾> idlaIs úNd. meje;s w;r tys§ meñKs,a, bÈßm;a l< fydaud.u ysgmq ufyaia;%d;a fukau fld<U j;auka m%Odk ufyaia;%d;a rx. Èidkdhl"  rcfha ksfhdacH fid,sisg¾ fckrd,a È,Sm msßia uy;d we;=¿ fmd,sisfha iy nkaOkd.dr ks,OdÍka we;=¿ md¾Yj .Kkdjla idlaIs ,nd§ ;snqKs'

ú;a;sh fjkqfjka j.W;a;rldr .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka o wêlrKh yuqfõ idlaIs ,nd ÿkafkah'

fuu kvq úNd.fha§ {dkidr ysñhka idlaIs foñka lshd ;snqfKa fuu isoaêh yryd wêlrKhg wmydi lsÍfï fÉ;kdjla ;uka jykafia ;=< fkd;snQ njhs'

rg fírd .;a hqo yuqod nqoaê wxY ks,Odßkag wem m%;slafIam ù  ßudkaâ Ndrhg m;ajk wjia:dfõ§ ta ms<sn|j ixfõ§ ùu ksid fuu ;;a;ajh Woa.; jQ nj;a ta yryd ;uka jykafia wêlrKhg lsisÿ wmydihla isÿ fkdl< njo kvq úNd.fha idlaIs foñka {dkidr ysñhka jeäÿrg;a i|yka lr ;snqKs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook