Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

f,daljdiS fn!oaO ck;djf.a W;a;Í;r mQckSh;ajhg md;% jQ Y%S ,xld rdcH;ajfha uqÿka u,alv f,i i,lk uykqjr Y%S oka; Od;=ka jykafia Wfoid fkdlvjd mj;ajk jd¾Isl wei< uy fmryr ux.,H fm!rdKsl pdß;%j,g .relrñka fujr o id¾:lj mj;ajd wjika l< njg ixfoaYh" idïm%odhdkql+,j Èhjvk ks,fï ;ekam;a ks,x. oE, uy;d úiska wo ^26& miajrefõ uykqjr ckdêm;s ukaÈrfha § ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fj; Ndrfokq ,eîh'

fmryßka ckdêm;s ukaÈrh fj; meñKs Èhjvk ks,fï ks,x. oE, uy;d we;=¿ i;r uy foajd,j, iy msáir foajd,j, ks,fïjrekaj ckdêm;s ukaÈrfha m%Odk fodrgqj wNshi§ ckdêm;s;=ud úiska ms<s.kq ,eîh'

wk;=rej Èhjvk ks,fïjrhd úiska idïm%odhdkql+,j ixfoaYh ckdêm;s;=ud fj; ms<s.ekaùh'

fuys§ woyia oelajQ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d m%ldY lf<a fn!oaO rgla f,i wmg f,dalhg ,ndÈh yels W;=ïu odhdoh fn!oaO o¾Ykh njhs' f(arjd§ nqÿoyfï uOHia:dkh jQ wfma rfÜ fn!oaO Wreuh iy ixialD;sh ms<sn| W;=ï mKsúvh fuu ft;sydisl o<od fmryr ux.,Hh u.ska f,dal m%cdjg ,ndfok nj o ckdêm;s;=ud i|yka lf<ah'

fuu fmryr ux.,Hh ;=<ska wfma rfÜ ft;sydisl miqìu iy ixialD;sl Wreuh fukau úkh" yeÈhdj" yslaóu fukau ixialD;sh iy fn!oaO o¾Ykh /l .ekSu fjkqfjka jQ lemùu ukdj ms<sôUq flfrk nj o ckdêm;s;=ud jeäÿrg;a i|yka lf<ah'


fuu úYsIag odhdohka iy ft;sydisl jákdlï tf<iskau /l .ksñka u;= mrmqrg th odhdo lsÍfï j.lSu o fmkajd ÿka ckdêm;s;=ud ft;sydisl wei< fmryr ux.,H id¾:l lr .ekSu fjkqfjka lemjQ ishÆ fokd fj; ish ia;=;sh msßkeóh'

fmryrg iyNd.S jQ l,dYs,amSka fj; idïm%odhdkql+,j ;s<sK yd iïudk ms<s.ekaùu o ckdêm;s;=ud w;ska isÿ úh'

i;r uyd foajd,j, yd msáir foajd,j, ixrlaIK lghq;= i|yd uq,HdOdr msßkeuqfKa o ckdêm;s;=ud w;sks'

mQckSh o<od ixialD;sh" 13 jk l,dmh uOHu m<d;a m%Odk wud;H ir;a talkdhl uy;d úiska ckdêm;s;=ud fj; ms<s.ekaùh'

bka wk;=rej Ñrd.; iïm%odhdkql+,j ckdêm;s;=ud we;=¿ ks,fïjreka iuQy PdhdrEmhlg o fmkS isáhy'

Y%S o<od ud<s.dfõ mq,;sis rdcd we;a megjd fj; m<;=re ix.%yhla isÿ lsÍu o ckdêm;s;=ud w;ska isÿ flßKs'

wud;Hjreka jk úchodi rdcmlaI" .dñKs chúl%u fmf¾rd" ,laIauka lsßwe,a," uOHu m<d;a m%Odk wud;H ir;a talkdhl" uOHu m<d;a wdKavqldr mS'î' Èidkdhl" ysgmq w.%dud;H §'uq chr;ak" ckdêm;s f,alï Woh wd¾' fifkúr;ak hk uy;ajreka we;=¿ msßila fuu wjia:djg tlaj isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook