Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

bÈß ckdêm;sjrKhla‌ iïnkaOfhka fY%daIaGdêlrKfhka hï lsis u; úuiSula‌ l< hq;= kï th lsÍfï kS;suh n,;, we;af;a ckdêm;sjrhdg muKhs' tfia ;sìh§;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‌I uy;dg mj;akd jHjia‌:dj wkqj kej; ckdêm;sjrKhlg bÈßm;a ùfï yelshdj we;s oehs Tyqf.a md¾Yajh úiska fY%daIaGdêlrKfhka u; úuiSula‌ lsÍug W;aidy orkafka uyskao rdcmla‌I uy;d ;ju;a rfÜ ckdêm;sjrhd f,i Tyq iy Tyqf.a wkq.dñlhka is;df.k isàu ksid úh yels hEhs wêlrK weue;sks kS;s{ ;,;d w;=fldar< uy;añh Bfha ^21od& m%ldY l<dh'


 fojrla‌ ckdêm;s Oqrh oerE whl=g kej; ckdêm;sjrKhlg bÈßm;aùug ;snQ kS;suh wjirh 19 jeks wdKa‌vql%u jHjia‌:d ixfYdaOkh u.ska wfydais fldg ;sìh§;a ysgmq ckdêm;sjrhdg bÈß ckdêm;sjrKhg bÈßm;a ùug we;s yelshdj iïnkaOfhka fY%daIaGdêlrKfhka u; ùuiSula‌ lsÍug uyskao rdcmla‌I uy;df.a md¾Yajh ork W;aidyh ms<sn|j udOHfõÈhl= ke.+ m%Yakhlg ms<s;=re foñka wêlrK wud;Hjßh tf,i m%ldY l<dh'

 úfYaI uydêlrKh újD; lsÍfï wjia‌:dg tla‌jQ wjia‌:dfõ§ udOHfõÈhl= wêlrK wud;Hjßhf.ka tu m%Yakh weiqfõh' 

 ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‌I uy;d ;uhs 18 jeks wdKa‌vql%u jHjia‌:dj fjkia‌ lf<a t;=udg ;=kajk jrg;a ckdêm;s Oqrhla‌ oeÍug wjYH f,i' kuq;a wfma rch tu wjia‌:dj 19 jeks wdKa‌vql%u jHjia‌:d ixfYdaOkh u.ska fjkia‌ l<d' kS;suh ;;a;ajh tfyu jqK;a uyskao rdcmla‌I uy;df.a md¾Yajh tjeks u; úuiSula‌ lsÍug W;aidy orkafka wehs oehs lshk tl ;uhs f;areï .kak neß' iuyr úg t;=udf.a wkq.dñlhka uyskao rdcmla‌I uy;d fï rfÜ ckdêm;sjrhd f,i ;ju;a ys;df.k bkakjdo okafka kEfka'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook