Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ud,fò ihsgï wdh;kfha fiajlhskag ysñ cQ,s udifha jegqm fuf;la f.jd fkdue;s w;r" jegqma fkdf.ùu iïnkaOfhka wdh;kfha md,kdêldßh lsisÿ fiajlfhla yuqfõ lreKq oelaùula fyda lr fkdue;'

fiajlhska fï iïnkaOfhka úuiQ úg fodia;r fkú,a m%kdkaÿf.a md¾Yjfhka mjid we;af;a ihsgï isiqka fld;,dj, wdrlaIl úoHdmsGhg fhduq l< ksid ;jÿrg;a fiajlhska ihsgï wdh;khla fkdue;s fyhska jegqma fkdf.jk njhs'

tfiau jegqma wjYH mqoa.,hska ;u;ukaf.a jegqma ckdêm;sjrhdf.ka yd w.ue;sjrhdf.ka b,a,d .kakd f,i o tys iNdm;sjrhd yd Tyqf.a {d;Ska tys fiajlhskag ;¾ckd;aulj mjid we;'


flfia kuq;a" fï iïnkaOfhka idlÉPd lsÍug lsisfjla fiajlhska yuqfõ fmkS fkdisák w;r fiajlhskag meñ”ug fkdyels jk mßÈ fodrj,ao w.=,a oud ;sfí'

ihsgï wdh;kh fkú,a m%kdkaÿ yd Tyqf.a ñKsìßh úiska md,kh l< w;r" tys wkqm%dma;sl ysñlrejd f,i ysud,s ch;s,l kue;s ;u ñKsìßh m;a lr we;s nj fkú,a m%kdkaÿ úiska ckdêm;sjrhd bÈßfha lshd isáfha ihsgï frday, rchg mjrd §u keue;s rx.kh meje;s Èkfhahs'

flfia kuq;a" fï jk úg wkqm%dma;slhska ;nd fkú,a m%kdkaÿ fyda fidhd .ekSug lsisÿ fiajlhl=g fkdyels ù we;s w;r ÿrl;k weu;=ï j,g o m%;spdr olajñka mq¿jka fohla lr.kakhehs ;¾ckh lsÍu muKla isÿ lrhs'

fkú,a m%kdkaÿ úiska fydalkaor m%foaYfha kúk ;dlaIKfhka yd kùk wxf.damdx.hkaf.ka iukaú; fílßhla bÈlr th újD; lsÍug iQodkï jk nj jd¾;d jkafka tjeks miqìulh'

fï fjkqfjka remsh,a fldaá .Kkla úhoï lr hkaf;%damlrK ñ,§ f.k we;s w;r Bg o kj fiajlhska nojd f.k we;' 

jegqma f.ùug uqo,a fkdue;s nj mjid ihsgï wdh;kfhka w;=reoka ù ish fiajlhska iu. yex.suq;a;ka l%Svd lrñka isák fkú,a m%kdkaÿ fyg Èkfha fílßhlska u;= ùu ms<sno ishÆ fiajlhska olajkafka úu;shls' 

iaÒr /lshdjkays kshef,ñka isáh§ ,nd .;a Kh" jdyk ,Sisx" ksjdi l=,S wd§ úhoï muKla fkdj we;eï mqoa.,hskaf.a ffoksl wjYH;d jk yd,a fmd,a fyda imhd .ekSug fkdyelsj tys fiajlhska wka; wirK ù we;'

;;a;ajh tfia jqjo" fkú,a m%kdkaÿf.a ke;s i,a,s bÈßfha § yjqiska ialSï" bvï" uqo%Kd, yd ksjdi ixlS¾K f,i Èjhsfka úúO m%foaY j,ska u;= ùug kshñ; nj o we;eï wdrxÑud¾. mjihs'

ys;=jlaldÍ yd wixúOdkd;aul wdh;khla ks¾udKh lrñka orejka oyia .Kklf.a Ôú; oYlhlg jeä ld,hla úkdY lrñka uqo,a .erE fodia;r fkú,a m%kdkaÿ" ish wdh;kfha kS;Hdkql+, fiajlhskaf.a Ôú; iu. oeka fi,a,ï lsÍu ms<sno ishÆ md¾Yjhkaf.a wjOdkh fhduq úh hq;=j ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook