Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

Y%S ,xld ixpdrl l¾udka;fha fõ.j;a j¾Okhla wfmalaId lrñka foia úfoia wdfhdaclhka úiska furg ixpdrl kjd;eka myiqlï fjkqfjka l%shd;aul lsÍug fhdað; jHdmD;sj, wkque;shg jehjk ld,h iy msßjeh wju lsÍu i|yd Y%S ,xld ixpdrl ixj¾Ok wêldßh iy kd.ßl ixj¾Ok wêldßh wjfndaO;d .súiqulg w;aika ;nhs'


tu wdh;k fol w;r mj;sk iyfhdaÛS;dj ;jÿrg;a by< kxjd.ksñka fï wjfndaO;d .súiqug t<U ;sfnk w;r tuÛska Y%S ,xldfõ ixpdrl kjd;eka bÈlsÍfï wfmalaIdfjka miqjk foia úfoia ixpdrlhkag ta jHdmD;sj, wkque;sh i|yd jehjk ld,h;a uqo,;a úYd, jYfhka b;sßlr .ekSug yelsjkq we;' fï wjfndaO;d .súiqug w;aika ;eîu fld<U § Bfha ^15& isÿflreKq w;r Y%S ,xld ixpdrl ixj¾Ok wêldßfha iNdm;s ldjka r;akdhl iy kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha iNdm;s wdpd¾h c.;a uqKisxy uy;ajre Bg w;aika l<y'

fujeks jHdmD;s l%shd;aul lsÍfï § wdfhdaclhkag myiq f,i wkque;sh ,nd§fï l%shdj,sh ld¾hlaIu lsÍug tu wdh;k folu tlÛ ù ;sfnk w;r tu wkque;sh ,nd§fï l%shdj,sh läkï lsÍu fjkqfjka wka;¾cd;sl ixj¾Okh i|yd jk tlai;a ckmo wdh;kh úiska ;dlaIKsl iydh ,ndfohs' mshjr folla hgf;a fuh l%shdjg kexùug kshñ; w;r wka;¾ld,Sk úi÷ula f,i th l%shd;aul lrhs' Bg wu;rj tu l%shdj,sh wdfhdaclhkaf.a myiqj fjkqfjka mß.Kl .;lsÍug o ie,eiqïlr ;sfí' fï w;r Y%S ,xld ixpdrl ixj¾Ok wêldßfha wOHlaI ckrd,a mS'hQ r;akdhl uy;d mejiQfõ ixpdrl kjd;eka bÈlsÍfï jHdmD;sj, wkque;sh i|yd wo jkúg úYd, ld,hla iy msßjehla oeÍug isÿj ;sfnk kuq;a bÈßfha § kj jevms<sfj<;a iuÛ foia úfoia wdfhdaclhkag fuf;la meje;s ÿIalr;d wju jk nj;ah' t<fUk 2020 muK jkúg furgg meñfKk úfoia ixpdrlhkaf.a ixLHdj ,laI 45 olajd by< kexùu" ixpdrl l¾udka;fha iDcq iy jl% /lshd wjia:d m%udKh 15"000"000 olajd j¾Okh lsÍu" Wmhk úfoaY úksuh m%udKh wefußldkq fvd,¾ ì,shk 7 olajd by< kexùu" fydag,a ldur ixLHdj 80"000 olajd by< kexùu wdÈh wfmalaId lrhs'

wjqreÿ y;rl ixpdrl l%fudamdhsl ie,eiqula rch úiska bÈßm;alr ;sfnk w;r tys m<uq mshjr jYfhka fï kj jevms<sfj< yÿkajhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook