Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

,xld .ukd .uk uKav, b;sydifha m<uqjrg ishÆu fiajlhkag remsh,a 10"000l m%ido §ukdjla ,nd§ug rch ;SrKh lrhs' fï olajd tu fiajlhka fjkqfjka remsh,a 5"000l m%ido §ukdjla ,ndÿka kuq;a remsh,a 10"000l m%ido §ukdjla ,nd§ug wod< fhdackdj t<fUk iema;eïn¾ udifha § wud;H uKav,h fj; bÈßm;a lrk njo" b;sydifha m<uq jrg tu uKav,h fï rfÜ Yla;su;a wdh;khla njg m;aj ;sfnk njo" m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd weue;s ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d wjOdrKh lrhs'

miq.sh 2017 jif¾ § ,xld .ukd .uk uKav,h remsh,a ñ,shk 1"618l ,dNhla ,nd ;sfnk nj fmkajdfok ta uy;d fï jkúg tys fiajlhka 30"492la muK isák njo fï ishÆ fiajlhkaf.a wjYH;d bgqlsÍu fjkqfjka yels muKska l%shdud¾. .kakd njo fmkajdfohs'


weue;sjrhd fï nj i|yka lf<a n;a;ruq,af,a msysá m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd wud;HdxY Y%jdKd.drfha § Bfha ^16& meje;s úfYaI udOH yuqjg iyNd.sS fjñks'

tys§ jeäÿrg;a woyia olajñka ta uy;d fmkajd ÿkafka ,xld .ukd .uk uKav,h m%:ujrg fufyhqï ,dNhla ,nd ;sfnk nj;a fuf;la l,a mdvqjg lghq;= l< kuq;a fï jkúg fiajl w¾: idOl wruqo," m%ido §ukd ksis fõ,djg f.jñka Yla;su;a wdh;khla njg m;aj ;sfnk nj;ah'

fïjd fm!oa.,SlrKh lsÍfï wjYH;djla fkdue;s njg rgg fmkajd § ;sfnk nj lS ta uy;d tjeks wdh;k /l .kak lghq;= fhdod ;sfnk njo" fjk;a weue;sjre fuka fiajlhkaf.ka wdh;kh mqrjd lvdjeàug ;ud lsisúfgl;a lghq;= fkdl< njo fmkajd ÿkafkah'

úfYaI §ukdjla ,ndfoñka w;sßla; fiajl msßi bj;a lsÍug mshjr f.k ;sfnk njo ,x.u ,dN Wmhk wdh;khla njg m;alrkak lghq;= lr ;sfnk njo fyf;u lSfõh'

fuh rch;a" wfma wud;HdxYh;a ,enQ iqúfYaIS ch.%yKhla nj lS weue;sjrhd fuf;la l,a ,x.u fiajlhkag fyd| m%ido §ukdjla fkd,enqKq njo fï jkúg ,nk ,dNh fya;=fjka ishÆu fiajlhkaf.a m%ido §ukd by< kexùug ;ud ;SrKh l< njo fmkajd ÿkafkah' fï rfÜ .ukd .uk lafIa;%fha isÿjk widOdrK isÿùïj, § ,xld .ukd .uk uKav,h bÈßhg meñK ck;djg fiajh lrkak Ôú; mß;Hd.fhka lghq;= lrk njo j.lSfuka ;u jD;a;Sh j.lSu bgqlsÍu iïnkaOfhka tu jD;a;Sh iñ;sj,g ;u m%Kduh msßkuk njo m%ldY lf<ah'

fï jkúg ,xld .ukd .uk uKav,h Yla;su;a lsÍu fjkqfjka jevigyka /ila l%shdjg kxjd ;sfnk nj lS weue;sjrhd fiajl iqnidOkh fjkqfjka o mshjr f.k ;sfnk nj fmkajd ÿkafkah' ,x.u i|yd kj niar: ñ, § .ekSu fjkqfjka o mshjr f.k njo ta wkqj bÈßfha § fï wdh;kh b;du Yla;su;a wdh;khla jkq we;ehs fmkajd ÿkafkah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook