Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

jir 2015 § rfÜ ck;dj fjkila n,dfmdfrd;a;=fjka wmg ckjrï folla ,nd ÿka nj;a" t;=<ska uq,a wjqreÿ ;=fka rgg oefkk fjkila f.k wd wm weÛg oefkk fjkila .ug f.k tau tkag¾m%hsia Y%S ,xld iy .ïfmr<sh jevms<sfj<ska wo wdrïN lrk nj;a w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d m%ldY lf<a h'

tkag¾m%hsia Y%S ,xld 2025 fmdfydi;a rgla ìys lsÍfï u. t<soelafjk uyd m%o¾Ykfha wdrïN Èk ks, ieureï W;aij iNdj wu;ñka w.ue;sjrhd fï nj lshd isáfha h'


fudKrd., Èia;%sla f,alï ld¾h,h wi, wlalr 22l ìfï bÈfldg ;sfnk tkagm%hsia Y%S ,xld m%o¾Yk l=á 520lg wdikak m%udKhla kerUQ w.ue;sjrhd bka wk;=rej m%Odk fõÈldfõ meje;s W;aij wjia:djg tla úh'

w.ue;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka W!j m<d;g iqjießh .s,ka r: fiajh we/öu" bvï Tmamq yd ysñlï Tmamq m%odkh" Kh fhdackd l%u Èh;a lsÍu we;=¿ lghq;= /ila fuys § isÿ úh'

tys § jeä ÿrg;a woyia oela jQ w.%ud;Hjrhd fufia o lSh'

‘‘jir 2015 uq,a udifha § iy jir w.Nd.fha § rfÜ ck;dj fjkila n,dfmdfrd;a;=fjka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=udg;a wmg;a ckjrï folla ,nd ÿkakd' wms ta ;=<ska rgg fjkila f.k wdjd'

uq,a ld,fha rgg oefkk fjki isÿ lf<a úYd, ndOl wNsfhda. ueohs' wms miq.sh rch ,nd.;a w;s úYd, Kh lkaola f.jqjd' rfÜ iduh yd ixys¢hdj m%cd;ka;%jdoh f.dvke.=jd' wo .ug we.g oefkk ixj¾Okh f.k tau wdrïN l<d' wms fudkjo lf<a lsh, iuyre wykjd' wms ta whg l%slÜ l%Svdfj l;d lrk NdIdfjka ms<s;=re fokak iQodkï' wms m<uq jir ;=fka lf<a lvq,a, wdrlaId lr .ekSuhs' mkaÿ fyd|g meyeÈ,sj n,, ixhufhka l%Svd l<d' lvq¿ jefgkak ÿkafka kE' wfma ms;slrejka lvqÆ fkd§ wjYH b,lalhg ,l=Kq oeka f.kú;a ;sfhkjd'

bÈßfha § wfma ms;slrejkag wjYH ;rug ,l=Kq .ykak ;uhs oeka ;sfhkafk' ta i|yd wfma ms;slrejka iQodkï úh hq;=hs' ‘‘ hehs o w.ue;sjrhd lSh' fuu wjia:dj wu;d uqo,a yd ckudOH wud;H ux., iurùr" rdcH mßmd,k yd l<ukdlrK" kS;sh yd iduh ms<sn| wud;H rxð;a uoaÿunKavdr" ëjr c,P iïm;a yd .%dóh lghq;= weue;s úð;a úðhuqKs o fidhsid" ksfhdacH l;dkdhl wdkkao l=udrisß" fudKrd., Èia;%sla f,alï î'tia' moaul=,iQßh hk uy;au uy;aóyq o l;d l< y'

fuu wjia:djg i¾j wd.ñl kdhlhka" wud;Hjreka jk .hka; lreKd;s,l" .dñ” chúl%u fmf¾rd" ;,;d w;=fldard," u,sla iurúl%u" lî¾ yISï" rdcH wud;H brdka úl%ur;ak" ksfhdacH wud;H ,ika; w,.shjkak" W!j m<d;a m%Odk weue;s pdur iïm;a oikdhl" W!j m<d;a wdKavqldr wdßh î' /lj" m<d;a iNd m<d;a md,k wdh;k uyck ksfhdac;hka" uqo,a yd ckudOH wud;HdxYfha f,alï wdpd¾h wd¾'tÉ'tia' iur;=x. uy;d m%Odk wud;HdxY f,alïjre we;=¿ iïNdjkSh wuq;a;ka /ila iyNd.S jQy'

fudKrd., Èia;%­slalfha ue;sjrK fldÜGdi ;=fka w;s úYd, msßila fuu wjia:djg tla jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook