Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

Y%S ,xldfõ úfoaY ms<sfj; ish¨ cd;ska iu. ñ;%;ajh mj;ajd .ekSu nj;a" hï fya;=jla u; tu oaúmd¾Yaúl ñ;%;ajhg m¿oaola we;sù ;sfí kï th jydu ksjerÈ lsÍu Y%S ,xldj ksfhdackh lrk rdcH ¥;hskaf.a j.lSu nj;a ckdêm;s;=ud m%ldY lf<ah'

ckdêm;s .re ffu;%smd, isßfiak ue;s;=ud fï nj m%ldY lf<a Y%S ,xldj fjkqfjka úfoaY rgj,a 10 la ioyd m;aflreKq kj ;dkdm;sjreka iy uyflduidßiajreka miq.shod ckdêm;s ld¾hd,fhaÈ yuqjQ wjia:dfõ§h'


fï wkqj

01 fkd¾fõ rdcHfha Y%S ,xld kj ;dkdm;sjrhd f,i uydpd¾h wrEId l=f¾ uy;añh

02 reishdfõ Y%S ,xld kj ;dkdm;sjrhd f,i wdpd¾h ohdka ch;s,l uy;d

03 n%iS,fha Y%S ,xld kj ;dkdm;sjrhd f,i tï'tï' c*S¾ uy;d

04 lekvdfõ Y%S ,xld kj uyflduidßiajrhd f,i tï'ta'fla' .sßyd.u uy;d

05 fmda,ka;fha Y%S ,xld kj ;dkdm;sjrhd f,i iS'ta'tÉ'tï' úfÊr;ak uy;d

06 iaùvkfha kj Y%S ,xld ;dkdm;sjrhd f,i tia'tia' .fka.uwdrÉÑ uy;d

07 úhÜkdufha kj Y%S ,xld ;dkdm;sjrhd f,i tia'tia' fma%uj¾Ok uy;añh

08 ol=Kq wm%sldfõ kj uyflduidßiajrhd f,i wkqreoaO l=udr u,a,sudrÑp uy;d

09 bkaÈhdfõ kj uyflduidßiajrhd f,i Tiaáka m%kdkaÿ uy;d

10 mlsia:dkfha kj uyflduidßiajrhd f,i kQ¾§ka fudfyduâ IySâ uy;d o m;a lr ;sfí'

kj ;dkdm;sjreka iy uyflduidßiajre wu;d ckdêm;s;=ud jeäÿrg;a m%ldY lf<a rdcH ¥; m%Odkskaf.a m%Odk iy m<uq j.lSu jkafka Y%S ,xldfõ m%;srEmh úfoaYhkays m%j¾Okh lsÍu iy ;uka isák rgj,ska Wmßu iyfhda.h furgg ,nd .eksug lghq;= lsÍu njhs'

iudc uOH yd fjk;a we;eï udOH yryd wi;H f;dr;=re m%pdrh lsÍug hï hï msßia l%shdlroa§ Y%S ,xldj ms<sno ksjerÈ Okd;aul m%;srEmh fmkaùug läkï mshjr .ekSfï wjYH;djh o ckdêm;s;=ud fuys§ fmkajd ÿkafkah'

ckdêm;s f,alï Woh wd¾' fifkúr;ak" úfoaY lghq;= wud;HdxYfha f,alï m%idoa ldßhjiï hk uy;ajrka o fuu wjia:djg tlaj isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook