Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

rdcH fiajfha mj;sk jegqma úIu;d ksjerÈ lsÍu iïnkaOfhka ckdêm;s .re ffu;S‍%md, isßfiak ue;s;=ud úiska m;alrk ,o rdcH fiajfha jegqma iudf,dapk úfYaI ckdêm;s fldñiu Bfha ^27& fmrjrefõ m‍%:u jrg /ia úh'

ta ckdêm;s ld¾hd,fha § ckdêm;s .re ffu;S‍%md, isßfiak ue;s;=udf.a m‍%Odk;ajfhks'

fldñifï bÈß lghq;= ms<sn| iudf,dapkhg ,la lsÍu fuys§ isÿ flreKq w;r idudðlhskag m;aùï ,sms m‍%odkh lsÍu o ckdêm;s;=ud w;ska isÿ úh'


rdcH fiajfha jegqma yd §ukd iïnkaOfhka oekg ls‍%hd;aul pC%f,aL yd úêúOdk flfrys wjOdkh fhduq lrñka" rdcH wxYfha jegqma wdYs‍%; hï .egÆ fyda úIu;d we;akï tu .egÆ fyda úIu;d wju lsÍu fjkqfjka ks¾foaY bÈßm;a lsÍu i|yd 2018)08)14 Èke;s wud;H uKav, /iaùfï § t<eö ;SrKh mßÈ ckdêm;s;=ud úiska fuu fldñiu m;alrk ,§'

idudðlhska 15 fofkl=f.ka hq;a fldñifï iNdm;sjrhd f,i tia' rkq.af.a uy;d lghq;= lrk w;r fla' t,a' t,a' úf–r;ak" à' mS' fld,aÆf¾" iS' mS' isßj¾Ok" iqO¾ud lreKdr;ak" ckl iq.;odi" Odr” tia' úf–;s,l" ,,s;a wd¾' o is,ajd" mS' tia' tÈßisxy" ta' wd¾' foaYms‍%h" î' mS' mS' tia' wfí.=Kj¾Ok" ffjoH md,s; wfífldaka" mS' ;x.uhs,a" tia' ã' chfldä" tï'iS' úC%ufialr hk uy;au uy;aóka fiiq idudðlfhda fj;s'

rdcH fiajfha jegqma yd §ukd iïnkaOfhka oekg ls‍%hd;aul jk jegqma pC%f,aL úêúOdk flfrys wjOdkh fhduq lrñka Y‍%S ,xld ÿïßh fomd¾;fïka;=fõ wëlaIK l<ukdlrK fiajhg fhdað; jegqma mßudKh ,nd§fï § we;sjk n,mEï wOHhkh lsÍu i|yd iy tys§ u;=jk .egÆ úi£u i|yd C%ufõo fhdackd lsÍu" uE;l§ jegqma yd §ukd jeälrk f,i b,a,Sï bÈßm;a lrk ,o ÿïßh fiajh" fi!LH" Wiia wOHdmk yd wOHdmk" ;eme,a fiajh hk lafIa;‍% i|yd oekg ls‍%hd;aul jk jegqma pC%f,aL u.ska jegqma úIu;djhla isÿ ù we;akï th wju lsÍu i|yd úi÷ï fhdackd lsÍu"

§m jHdma; fiajdjkag wod< jegqma .egÆ fukau lrkq ,en we;s jegqma jeä lsÍu fya;=fjka oekg mek ke.S we;ehs y÷kdf.k we;s jegqma úIu;djhka wju lsÍug ks¾foaY bÈßm;a lsÍu" iudk j.lSï orkakd jQ fyda iudk iqÿiqlï iys; jkakd jQ fyda jD;a;slhska úiska rdcH yd w¾O rdcH wxYhkays § ,nd.kakd jQ jegqma yd fõ;khka iy §ukd w;r we;s úIu;djhka wju lsÍu msKsi u. fmkajk jegqma yd fõ;k jHqyhla ms<sn|j ks¾foaY bÈßm;a lsÍu fuu úfYaI jegqma fldñika iNdfõ ld¾hhka yd kshuhka fõ'

fuys§ ckdêm;s .re ffu;s‍%md, isßfiak ue;s;=ud Wmfoia ÿkafka fldñifï wod< ks¾foaY 2018 Tlaf;dan¾ 30 jk odg fmr bÈßm;a lsÍug lghq;= lrk f,ihs' ta ;=<ska bÈß wh jeh fhdackd iïmdokfha§ u.fmkaùula ,nd.; yels nj o ckdêm;s;=ud i|yka lf<ah'

rdcH fiajfha jegqma úIu;djhka ksjerÈ lsÍu ms<sn| ldrKh b;d È.=ld,Sk .egÆjla nj fmkajd ÿka ckdêm;s;=ud úêu;a C%ufõohla yryd tu .egÆj úi£ug iqÿiq ks¾foaYhka kj fldñiu u.ska bÈßfha§ ,nd§ug lghq;= lrkq we;s njg o úYajdih m< lf<ah'

fldñifï idudðlhska fj; ish iqnme;=ï m< lsÍug o ckdêm;s;=ud lghq;= lf<ah'

ckdêm;s f,alï Woh wd¾'fifkúr;ak uy;d we;=¿ wud;HdxY f,alïjreka iy ks,Odßka óg tlaj isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook