Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

l;r.u foúhkaf.a fmryerg tla jk w,s we;=kag o úfYaIS; jQ .re;ajhla iudcfhka ,efnkjd'

fï w;r Tn ljqrej;a fkdokakd wmqre pdß;‍% lSmhla fï w,s we;=ka fj; jirlg jrla l;r.u
we;a.df,a we;a f.dõjka  úiska isÿ lrkq ,nkjd'

l;r.u foajd,fha wei<  udifha  meje;afjk fmryer ux.,Hka  ieu wjia:djl§u foúhka jevu 
jkafka jdikd yia;shd " b;sx fï jdikdg;a foúhkaf.a mska  n<fhka oeä i;aldr nqyquka ,efnkjd'

jdikd ux., l=<fhka tk we;a rdcfhls' 
Wmka m‍%foaYh wkqrdOmqrhhs' oekg wjqreÿ 45 ls' 

o< hq., wä fol yudrls' wdishdfõ isák yS,E we;=ka w;ßka úYd,u yia;shl= 
jk jdikd 1978 È  úu,d lkakx.r uy;añh úiska foajd,hg mqcd lrkq ,eîh'
jdikd yia;shd jir 45 la mqrdjg foúhka jevuùu isÿlrñka mj;skjd'
jkfha isák w,s we;=kag fuka jdikd m‍%uqL foajd,fha w,s we;=kag o lïnq,a f;óu kï frda.hg jirlg jrla ,lafjkjd'

reyqKq uyd l;r.u foajd,fha jdikd yia;shd udi 05 l ld,hla isg .ia neo ;nd ;nkjd '
miqj iqN fudfyd;ska nÈk ,o hoï je,a j,ska uqojd lo iqßÿf.a fmryer ux.,H ioyd iqodkï lrjkq 
,nkafka wmqre pdß;‍% úÈ wkq.ukh lrñkah'

fuu wjia:dj b;du w,xldr j;a j isÿ lrkfha u.=,a f.orl isßhla  ujd mdñkah'  
w,s we;=kag jirlg jrla je<fok lïnq,a f;ñfï frda.h fyj;a uo lsmsfï frda.h jdikd yia;shdgo jirlg jrla je<fok w;r fuu frda.h je<ÿK úg § we;d msiail= fuka yeisfrk nj;a fuu fya;=j u; we;d udi lSmhla .il neo oud id;a;= imamdhx lrñka /l n,d .kakjd ' 

fuu pdß;‍%h bgq lsßu b;du;a oel=ï l¨ tlla'  fi;a msß;a lshd msß;a meka bi we;dg wdYS¾jdoh lr udi 04 la muK neo isá we;d .iska ,sykq ,nkjd' bkamiq 
we;d bÈß msg lsß uqÜáhla W;=rjd miqj neo ;enq hoï .,jd "we;d kyjd"
lejqï lsßn;a m<;=re wdydrhg ,nd §u isÿ lrkjd' 

fuu wjia:dfõ§ "u.=,a f.orl fuka meñK isá ieug w,s jdäfha fNdack ix.‍%yhlao ixúOdkh lrkq 
,nk w;r meñK isák iefjdu lejqï lsßn;a ld we;a f.dõjdg uqo,a ;E.s o ,nd fokjd '

jdikd yia;shd foúhka jevu jk w;r lsisÿ l<n,hla fkdolajk yia;sfhla' 

1989 § l;r.u fmryerg fndaïn .ymq fj,dfõ È we;=g;a ;=jd, jqkd' 
ta;a foúhka jevu jq lrvqjg lsisÿ ydkshla fkdjk whqßka we;d foajd,h fj; ;kshu meñKshd' 
jdikd ls;=,a yl=re lEug ms‍%h;djhla olajkjd' 

W;=ïoka;Od;+kajykafia jevu lrk keÿka.uqfj we;arcq yerekqfldg oka;Od;+ka jykafia jevu lsÍug 
jeäu jrï,o  yia;srdchdjkafkao  jdikdyia;shd fõ'

tfiau furg uqÿkau,alvjQ oka;Od;+kajykafiafiau l;r.u ÈjHrdchdKkajykafiaf.a  foajdNrK jevu lrùug jrï,o tlu yia;srdchdjkafkao jdikdwe;arcq fõ
tod fuod;=r iuia; Y%s,xldfõ muKlafkdj f,dlh mqrd ish,a,kaf.au wdorhg f.!rjhg 
md;%jQ wk¾. iïm;la f,i  jdikd”we;arcqoelaúh yelsh'

 ikaÈu foajms‍%h


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook