Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

CSN kd,sldj ^ld,agka iafmdaÜia fkÜj¾la& uqo,a wjNdú; lrñka uqo,a úYqoaêlrK mk;g wkqj jrola ld we;s njg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a mq;%hd jk fhdaIs; rdcmlaI uy;d we;=¿ tu wdh;kfha wOHlaIljreka mia fofkl=g tfrysj mjrd we;s kvqfõ idlaIslrefjl= jYfhka kï lr isák fjiagka l%Svd iudcfha wOHlaIljrhd jk biqre O¾um%sh oikdhl hk wh w;awvx.=jg f.k wêlrkhg bÈßm;a lrk f,i lÿfj, ufyaia;%d;a yd w;sf¾l Èid úksiqre m%ikak w,aúia uy;d Bfha ^23& uQ,H wmrdO fldÜgihg ksfhda. l<d' fuu kvqjg wod,j óg by; kvqjdr foll§ wêlrKhg lr ;snq ksfhda.hg wkqj tu idlaIslre fmkS isàu fkdisàu ksid  úksiqrejrhd fuu jfrka;= ksfhda.h ksl=;a lrkq ,enqjd'fuu kvqfõ j.W;a;rlrejka jkafka" fhdaIs; rdcmlaI" iS'tia'tka' wdh;kfha m%Odk úOdhl wOHlaIl ksYdka; rK;=x." tys wOHlaIljreka jk frdydka je,súg" Ydähd b,aydï lreKdÔj" y¾IK mqIaml=udr fmf¾rd" ld,agka fkÜj¾la iud.u iy rdcmlaI mokuhs' 

CSN wdh;kh ia:dms; lsÍfï§ fhdojd we;s remsh,a ñ,shk 234 l m%d.aOkh w;=ßka fldgila jHdc .kqfokq yd kS;Hdkql+, fkdjk wdldrfhka Wmhd .ekSu" l+g f,aLk ilia lsÍu" idmrdë úYajdih lv lsÍu" idjoH mßyrKh" fr.= mk;g .efkk jerÈ isÿ lsÍï yd iud.ï mk; W,a,x>kh lsÍu yd Y%S ,xld Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh iu. lr we;s ¥Is; .kqfokq hkd§ fpdaokd hgf;a iellrejkag tfrysj uQ,H wmrdO fldÜGdih fpdaokd f.dkq lr we;'

Bfha ^23& uQ,H wmrdO fldÜGdih u.ska jeäÿr úu¾IK  fiajd wêlrKhg bÈßm;a l, wjia:dfõ§ by; lS idlaIslrejka fjkqfjka  ks;s{h ksfhda.h we;aoehs úksiqrejrhd úuid isá w;r kS;S{jrfhl=f.a tjeks ksfhdackhla fkdue;s nj wkdjrKh ùfuka miqj idlaIslre w;awvx.=jgf.k wêlrKhg bÈßm;a lrk f,ig úksiqrejrhd ksfhda. lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook