Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ux fydo yeÈÉp flfkla
.=jka hdkhl kshuq l=áfha ud
wúkS;sj isáhd lshd uv .ykjd''
- ufyaIs uOqixld

;uka iïnkaOfhka wka;¾cd, mqj;a wvúhl m, jQ jd¾;djla iïnkaofhka rx.k Ys,amskS ufyaIs uOqixld ish ‘bkaiag.‍%Eï’ .sKqfua fuu igyk m, lr we;'

Bfha ÈkfhaÈ ,xldfõ ###  kï tll uu;a ;j;a rx.k Ys,amskshl=;a isx.mamq/ n,d hdfï§ .=jkahdkfha md,l ueÈßhg f.dia ;j;a by, ks,odßfhla iu. .=jka.uk mqrdjg wúkS;j yeis/k njg mqj;la m,ù we;snj oek.;a ud m%:ufhka mqÿuhg m;aù fojkqj yshsfhka iskdiqfkñ…ulaksido h;a wiykhg m;a ñksiqka uqo,a fjkqfjka ;ukaf.au rfÜ ;ukaf.au cd;sfha ldka;djlf.a pß;h wuq wuqfj idjoHh f,i >d;kh lrkq oel mqÿu ù…'we;a; okakd ud úiska fï;rï ñksiqka l=yl oehs is;d iskd.sfhñ''


wms jD;a;Suh rx.kYs,amSka fjuq''wms wka rglg hkafka wfma rfÜ wd;auf.!rjh wfma rfÜ kduh wfma ysiu; ;ndf.k nj wms flf,ilj;a wu;l fkdlruq…ta ksidfjka idudkHh mqrjeisfhl=g jvd wms j.lSfuka yeisÍug oksuq…ta ksidfjka fujeks my;a fohla lrkq ;shd lrkakg is;la j;a wmsg my, jkafka ke;…wms isx.mamQ/ wdfjuq''wms md,l ueÈßhgo .sfhuq''tfy;a .=jkahdkh isx.ma‍mQ/jg f.dv neiaiQ wjia;dfõ§ muks…tfia lf,ao .=jka ldrHhuKav,h wmf.a risl risldúhka ùuksid Tjqka ,ndÿka úfYaI jrm%idohla f,ihs''tu jrm%idoh ,nd.;a tlu msßi;a m,uq msßi;a wjika msßi;a wms fkdjk nj okakd ñksiqka okS….=jka ldrHh ukav,fha flfkla okakd ´kEu mqoa.,fhlag tu wjia:dj ,nd.; yel''wmso idudkHh jeishka f,i tu o¾Ykh oelSug leue;s ùuq…th jrolao@

tfy;a fï uqo,a fjkqfjka ldka;djlf.a wd;auh fl,ik “###” mjik mßÈ wmiu. .sh ;=kajekakd ljq/kaoehs ;du;a wms fkdoksuq…uv .ikak .ik Tfí oEf;a Bg;a jvd uv ;ejefrhs''wms mru mú;% fn!oaOhka fjuq…l¾uh wms ;Èka úiajdi lruq…;u uj fuka ;u fidhqßhla fuka iu ;ek isák ldka;djlg wiNH f,i fnd/ f.d;ñka uv .ik mdmh l¾uhla ù tk úg “###” uy;au uy;añhks ta l¾ufhka .e,ùug fkdyelsjkq we;…we;a; we;s ieáfhka lshkak…jrog uv .ikak…ta;a fkdl, jerÈ j,g wysxil pß; >d;kh fkdlrkak…

wjidk jifhka fufia lshñ''uu ,dxlsl ldka;djla fjñ…',xldj ;=,§;a bka msg§;a uu ,dxlsl ldka;djlf.a f.!rjh rlsñ''ta fjkqfjka fmkSisáñ…wms l=ula l,;a th wfma yojf;a ieuúgu we;…

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook