Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

widï ckm%shu
udOHfõÈhd jqfKa fldfyduo@


Tng ,enqKq ch.%yKh .ek l;d lruq

2018 iudc udOH Wf<f,a iudc udOH ;=< jif¾ ckm%shu ckudOHfõÈhdg ysñ iïudkh ug ysñjqKd'

Tn ckm%sh fjkak úfYaI ldrKdjla ;sfhkak we;s@

udOHfõÈfhla úÈhg f.dvla fj,djg uu lrkafk ck;djf.a m%Yak foaYmd,k{hka fj; fhduq lr,d Tjqkag ta .egÆ ksrdlrKh lr.kak Wojq lrk tl'
,xldfõ jeäu msßila udOHfõÈfhla úÈhg udj ÊO;;OU lrkjd' uu Tjqkag yeuúgu i;H f;dr;=re ,ndfokjd' ta ksid ;uhs ug fï iïudkh ysñjqfKa'

fï Tng ysñjqKq m<uq iïudkho@

keye' óg l,ska Üúg¾ iudc udOHfha fyd|u m%jD;a;s imhkakdg ysñ iïudkh ug ysñjqKd'


Tn leue;s udOHfõÈfhla úÈhg ckm%sh f.dkafka Ôj;a fjkako@

tfyu leue;a;la keye' udOHfõÈfhla úÈhg ir,j Ôj;a fjkak leue;shs' widOdrKhla jqfKd;a ta .ek m%Yak lrkjd'

fï ch.%yKh ,nd.kak uykais jqKdo@

tfyu uykais jqfKa keye' kuq;a ug ;sín ckm%sh;ajh tlal ug ukdm ,efnkak we;s'

iudc udOHj, ckm%sh fjkak;a l%u ;sfhkjd' Tfí l%uh fudllao@

uu ck;djg ;snqKq m%Yak iy ck;djg oek.kak wjYH foaj,a wmlaImd;Sj iy iunr úÈhg foaYmd,k{hkaf.ka weyqjd' tf;kÈ uf.a jqjukdj jqfKa foaYmd,k{fhd wudrefj odk tl fkfjhs' uf.a jqjukdj jqfKa ck;djg we;a; oek.kak ie,eiaùu iy foaYmd,lhkag ;ukaf.a ienE woyia ck;djg lshkak ie,eiaùu' uu ys;kafka ta ksid uu ck;dj w;r ckm%sh jqKd'

udOH lafIa;%hg fhduq jqK uq, fld;eko@

uu ã'tia' fiakdkdhl úoHd,fha ckudOH ljfha iNdm;s úÈhg jev l<d' mdif,a f;dr;=re tl;= lr,d m;a;rhla l<d' uu talg;a iïnkaO fj,d jev l<d' ta wdNdih ug ,enqKd' uu fld<U úYajúoHd,fha .Kldêldß wxYfhka Wiia wOHdmkh yeoErejd' ta;a wdYdj ksidu wjidkfha§ ckudOH me;a;g ;uhs fhduq jqfKa' uf.a msh;a udOHfõÈfhla'

jD;a;Sh udOHfõÈfhla úÈhg lafIa;%hg msúiqKq yeá;a lshuq@

uu uq,skau Y%S ,xld ckudOH úoHd,fha fiajh l<d' Bg miafia ksoyia ckudOHfõÈfhla úÈhg lghq;= l<d' 2012 jif¾ b|,d fï olajd î'î'iS' isxy, fiajhg iïnkaO fj,d bkakjd'

iudc udOH .ek iuyrekag ;sfhkafka wm%idohla' Tng iudc udOH .ek ;sfnkafka fudk jf.a woyilao@

udOHfõÈfhla úÈhg uu iudc udOH ;=<ska f.dvla f;dr;=re ,nd.kakjd' ck;djf.a woyia" lfukaÜ wOHhkh lr,d wjYH f;dr;=re .kakjd' ta jf.au ck;dj ug f.dvla f;dr;=re tjkjd' rfÜ fyd| udOH l,djla we;s lroa§ iudc udOH ;=<ska ñksiqkag hula l< yelshs' iudc udOHfha wi;H f;dr;=re m<jk wjia:d ;sfhkjd' kuq;a ck;dj udOHfõ§kag ksje/È f;dr;=re ,nd ÿkafkd;a ta .egÆj;a j<lajd .kak mq¿jka'

udOH l,djg wo t,a, jk fpdaokd fndfyduhs' tys hym;a yevh /l.kak odhl fjk flfklao Tn@

udOHfõÈfhla úÈhg wfma rdcldßh b,lal lrf.k yß foa iy wjYH foa lf<d;a hym;a udOH ixialD;shla bfígu we;sfjhs'

wkd.; n,dfmdfrd;a;=@

udOHfõÈfhla úÈhg cd;s fNaohlska f;drj" widOdrKhg tfrysj fmkS isák" ta fjkqfjka lghq;= lrk udOHfõÈfhla úÈhg biairyg hkak wdihs' ta fjkqfjka jev lrkjd'

bf¾Id l,aydß fiakdër

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook