Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

,laI 38g fld<ôka f.orla @

fld<U iy ;odikak m%foaYj, Ôj;ajk uOHu mdka;sl jD;a;slhskag jvd;a iqjmyiq Ôú;hla ,nd§fï wruqK we;=j bÈl, uq,af,aßhdj uq,af,aßhdj" uKavdú,  Lake Crest Residencis  ksjdi ixlSrKh miq.shod .re ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=ukaf.a iy wud;H mdG,S pïmsl rKjl ue;s;=ukaf.a m%Odk;ajfhka ck;d whs;shg m;a lrk ,È' uq,af,aßhdj jej wdikakfha iqkaor mßirhl msysá fuu ksjdi ixlSrKh wlalr myl NQñNd.hla mqrd me;sr mj;s' tys uq¿ ksjdi tall .Kk 500 la jk w;r uy,a 05 lska hq;a ksjdi ixlSrK 06 lska iukaú;h' l¾hd,Sh ia:dk" nia kej;=ï" frday,a" m‍%uqL fmf,a mdi,aj,g b;d myiqfjka ,Ûd úh yels ia:dkhl msysá fuu jHmD;sfhka" ksjdi b,a¨ïlrejkaf.a wjYH;djh wkqj ish¿ myiqlïj,ska imsß ksjila ìï uyf,a isg miajk uy, olajd leu;s ia:dkhlska fjkalr .ekSfï yelshdj we;' remsh,a ñ,shk 4'2 isg remsh,a ñ,shk 3'8 olajd iyk ñ,lg ksjila ,nd .; yel' j¾. wä 442 lska hq;a fuu ksjil ksok ldur 02la" jeisls,s yd kdk ldurh" uq¿;ekaf.h" úis;a; ldurh" yd i|¿;,hla wka;¾.;h' ;jo jdyk kej;Sfï wx.k" m‍%cd Yd,dj" fmdÿ mßyrK ia:dk" l=Kq li, m‍%;spC%ShlrKh lsÍfï myiqlï" ksjdi ixlSrKh jgd wrla‍Is; ;dmamh" weúÈk ux;Sre we;=¨ myiqlï o imhd ;sfí'

tfukau iQ¾h mek, ;dlaIKh u.ska uy,a ksjdi wjg mßirh yd wNHka;r úÿ,sh imhd .ekSu isÿlrhs' ta fya;=fjka úÿ,sh i|yd jeh jk uqo,a m‍%udKh wju jk fyhska tu b;sßjk uqo,a ksjdi ixlSrKfha fmdÿ myiqlï by< kexùug ùug fho fõ'

rcfha yd fm!oa.,sl wxYfhys fiajh lrkq ,nk jD;a;slhka" mßmd,k ks,OdÍka" udOHfõ§ka" ;dlaIK wxYfha ks,OdÍka jeks úúO ;k;=re orK fiajlhka fuu jHdmD;sfhys b,lal .; lKvdhï fõ' 

wud;H mdG,S pïmsl rKjl uy;df.a uÛfmkaùu u; kd.ßl ixj¾Ok wêldßh úiska fuu jHdmD;sh  isÿlr ;sfí' 

fuu jHdmD;sfha ksjdi fjka lrjd .ekSug iy kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha bÈfjñka mj;sk ksjdi fhdackd l%u oek.ekSu i|yd http  http://www.uda.gov.lk fjí wvúhg msúfikak' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook