Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ÿïjeá Ndú;h my< hEu ksid rchg úYd, wdodhula wysñj we;s wjia:djl hym;a wruqKq fjkqfjka lxid j.dj kS;s.; lsÍu ms<sn| rcfha wjOdkh fhduqùu w.h l< hq;=h' lxid Ydlh T!IOhla f,i;a wd¾:sl wmkhk fnda.hla f,i;a j.d lsÍfuka rchg iqúYd, wdodhula Wmhd.; yels nj fkdryils' kuq;a Bg mj;akd lxid kS;sfha mqÆ,a fjkila isÿúh hq;= w;r lxid Ndú;h ksis mßÈ kshdukh l< hq;=j we;'


lxid wmrdO kS;sfhka fjkafldg ;nk w;r;=r lxid j.dj iïnkaOfhka wjOdkh fhduq l< hq;=j we;s me;slv .Kkdjls' îc wNsckkh tys tla mshjrls' ,xldfõ fyaka f.dúhka oekg j.d flfrk lxid îc nyq;rhla ol=Kq bkaÈhdkq îc jk w;r tu.ska ksmojk lxid fhdod.; yelafla lvodis ksIamdokh jeks l¾udka;uh lghq;= ioyd h' T!IO ksIamdokhg Bg jvd Wiia ;;ajfha lxid wjYH jk ksid lxid îc wNsckk uOHia:dkhla msysgqùug rchg isÿjkq we;'

,xldfõ fydr ryfia isÿlrk lxid j.dj ksid wog;a úYd, jk úkdYhla isÿjk ksid wmrdO kS;sh ,sys,a ùu u; úYd, lxid fyaka m%udKhla we;s jqjfyd;a thska mßirhg isÿjk ydksh wju lsÍug rchg isÿjkq we;' fidnd oyfuys wk.s odhdohla jk lxid fidndoyug ydkshla fkdjk f,i Ndú;d lsÍu rcfha fukau ck;djf.a hq;=luls' kj ;dlaIKh Ndú;d lrñka tu lghq;= úêu;aj mj;ajdf.k hdug fjku mßmd,k tallhla msysgq úh hq;=h'

T!IO ksIamdokhg wu;rj frÈms<s" lvodis" ma,diaála" bkaOk" YÍr wdf,amk iy i;aj wdydr wd§ úúO ksIamdok yryd lxid fj<|fmd< fmdfydi;a jk ksid lxid j.djg iy lxid wdY%s; ksIamdok l¾udka;hg wdfhdaclhkaf.a oeä wdl¾IKhla mj;S' tuksid mqoa.,sl wxYhg lxid j.d lsÍug wjia:djla ,ndfok úg tu l¾udka; wdh;k rcfha iy mqoa.,sl yjq,aldß;ajh u; mj;ajdf.k hd hq;=h' tfia fkdjqkfyd;a lxid kS;s.; lsÍfuka m%;s,dN ,nkafka rfÜ ck;dj fkdj úfoia iud.ï h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook