Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

;%ia; úu¾Yk fmd,sia fldÜGdifha m%Odkshdj isá ksfhdacH fmd,siam;s" kd,lo is,ajd uy;d md;d, kdhlfhl= nj lshk mqoa.,fhl= iu. tla ù ckdêm;sjrhd >d;kh lsÍug l=uka;%Kh l< nj lshk m%pdrh wka;jd§ ixúOdk iïnkaOfhka f;dre;=re t<s ùu olajd fjku wka;hlg f.dia we;s nj fy<s fõ'

miq.sh rdcmlaI md,k iufha ìys rlk ,o uy fidfydka n<ldfha m%n,hkaj isá wñ;a; ùrisxy iy vEka m%shidoa hk mqoa.,hka iuÛ ióm iU|;djka mj;ajd ;sfnk kd,l l=udr keue;a;d ckdêm;s >d;k l=uka;%Khla ms<sn|j m%ldY lf<a h'


kdu,a l=udr keue;a;d fmd,sisfha by< ks,OdÍkag iïnkaO fm!oa.,sl T;a;=lrejl= fia lghq;= l< nj;a" ta fjkqfjka úYd, uqo,a ;Hd.o ,ndf.k ;sfnk nj;a fy<s ù we;' fï wkqj >d;k l=uka;%K l;dj fy<s l< kdu,a l=udr keue;a;d i:H jYfhkau lghq;= lrk ,oafoa ljqreka fjkqfjkao hkak mÍlaIK mj;ajk wmdrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úfYaI wjOdkh fhduq ù ;sfnkafka" ;%ia; úu¾Yk tallfha m%Odkshdj isá kd,l o is,ajd fujeks ie,iqula ms<sn|j ÿrl:kfhka idlÉPd lsÍug ;rï w|nd, f,i lghq;= lrdúo hkak flfrysh'

fuu l=uka;%K l;dj;a iuÛ fmd,siam;sjrhd úiska th mÍlaId lsÍu i|yd “fmd,sia úfYaI úu¾Yk tallhg” ndr fok ,o w;r ckdêm;sjrhdf.a ksfhda.hla wkqj th wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg mjrd fokq ,eîh' tu fomd¾;fïka;=j úiska wLKavj isÿlrk ,o mÍlaIKj, uQ,sl jd¾;d 21 jeksod ckdêm;sjrhdg iy w.ue;sjrhdg Ndr §fï iQodkula ;snQ nj wkdjrKh fõ'

fuhg fmr wjia:djl§ ckdêm;sjrhd iyNd.S jQ /iaùulg msiaf;da,hla /f.k f.dia isá mqoa.,fhla w;awvx.=jg f.k fujeks l=uka;%Khla iïnkaOfhka mÍlaIK isÿ flßKs' o%úv cd;sl ikaOdk uka;%S tï'ta iqukaêrka uy;d >d;kh lsÍu i|ydo mqoa., lKavdhula iQodkïù m%ydrl wú mjd /ia lr ;snQ nj lshñka" msßila w;awvx.=jg .kakd ,§' tfy;a tu mÍlaIk folu wjika flreKq wdldrh rgg fy<s fkdflßKs'

fï l=uka;%K l;dj msgqmi cd;sjd§ lKavdhï isàu ms<sn| f;dr;=re fy<sùu ksid b;d blaukska fï WKqiqu hg .efikq we;s njg iel m< ù we;s nj lshfõ

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook