Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

tlai;a cd;Skaf.a 73 jeks uyd uKav, iuq¿j we;=¿ rdcH W;aij /ilg iyd.Sùu i|yd ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fï 22 od wfußld tlai;a ckmoh n,d msg;afõ'

ta wkqj 24 jeks od f,dal u;ao%jH .egÆj ms<sn| f.da,Sh l%shdud¾.hka i|yd jQ yuqjg tlafõ' wk;=rej tÈku fk,aika uekafv,d idu iuq¿fõ iudrïNl wjia:djg o ckdêm;sjrhd tlajk w;r" tu iuq¿j weu;Sug o kshñ;h'

tÈk wfußld ckdêm;sjrhd iy tu wd¾hdj úiska mj;ajkq ,nk rd;%s fNdack ix.%yhg o tlajkq we;'


25 jeks Èk tlai;a cd;Skaf.a uy f,alïjrhd úiska mj;ajkq ,nk úfYaI ms<s.ekSfï W;aijhg iydNd.S jk w;r" wk;=rej tlai;a cd;Skaf.a 73 jeks uyd uKav, ieisjdrfha iudrïNl wjia:djg iyNd.S jkq we;' wk;=rej iuq¿jg iyNd.S jk rdcH kdhlhka fjkqfjka tlai;a cd;Skaf.a uy f,alïjrhd úiska msßkukq ,nk Èjd fNdack ix.%yhg iyNd.s fõ' wk;=rej tlai;a cd;Skaf.a uyd uKav, ieisjdrh ckdêm;sjrhd úiska wu;kq we;' rdcH kdhl iuq¿j we/fUk m<uq Èkfhau tu iuq¿j ckdêm;sjrhd úiska weu;Su o úfYaI lreKla jkq we;' tys § Y%S ,xldj wod< kj fhdackdj,shla o ckdêm;sjrhd úiska bÈßm;a lsÍug wfmalaId flf¾' tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï fldñika iNdj Y%S ,xldjg bÈßm;a lr we;s fhdackd l%shd;aul lsÍfï § iyk ,nd .ekSfï fukau rfÜ iajdëk;ajhg" cd;sl wdrlaIdjg iy ;%súO yuqodfõ f.!rjhg ydkshla fkdjk whqßka lghq;= lsÍu ms<sn| tu fhdackdj,sfha lreKq we;=<;a jkq we;'

fï 26 jeks nodod ckdêm;sjrhd laIh frda.h ms<sn| úfYaI jevigyklg tlajk w;r" bka wk;=rej tlai;a cd;Skaf.a ixj¾Ok jevigyk Y%S ,xldj iïnkaOfhka kj wruqo,la msysgqùfï .súiqu w;aika ;eîfï wjia:djg tlafõ'

fï 27 jeks Èk cd;Hka;rh fnda fkdjk frda. je<elaùu i|yd f.k we;s l%shdud¾.hkays id¾:l;ajh úuid ne,Sfï idlÉPdjlg tlajk w;r" tu wjia:dfõ § ckdêm;sjrhd úiska úfYaI m%ldYhla o isÿlsÍug kshñ;h' wk;=rej Friends of NCD Task Force jevigykg o ckdêm;sjrhd tlajkq we;'

28 jeks n%yiam;skaod u;ao%jH Ndú;fha whym;a m%;sM, ms<sn| jevigykg o tlafõ' furg u;ao%jH Wjÿr u¾okh lsÍu fjkqfjka oejeka; jevigyka wdrïN lr we;s ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg o fï jevigyk i|yd wdrdOkd lsÍu hkq Y%S ,xldjg uy;a lS¾;shla f.k fokakls' tÈku tlai;a cd;Skaf.a uy f,alïjrhd yuqùu" fmdÿ rdcH uKav,fha uy f,alïjrhd yuqùug o kshñ;h'

fuhg wu;rj Y%S ,xldjg wd¾:sl fukau foaYmd,kuh jYfhka o uy;a jdis odhl wjia:d /ila ,nd .ekSu i|yd rdcH kdhlhka yuqùu fukau úfYaI wjia:djka /ilg o ckdêm;sjrhd tlaùug kshñ; w;r" ckdêm;sjrhdf.a fï ks, ixpdrfhka Y%S ,xldjg jdis /ila w;ajkq ksielh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook