Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

bÈß ckdêm;sjrKfha§ ch.%yKhla .ek is;kafka kï" neis,a rdcmlaI uy;d ckdêm;s wfmalaIlhd f,i jydu m%ldYhg m;a lrkakehs taldnoaO úmlaIfha kdhlhska lsysm fofkl=u miq.shod ^06& Èkfha ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d yuqù b,a,Sula lr we;ehs b;d úYajdijka; lghq;= wdrxÑud¾. j,ska jd¾;dfõ'

miq.shod  ^05& fld<U mej;s taldnoaOfha Woaf>daIKfh§ isÿjQ ÿ¾j,;d iïnkaOfhka woyia olajñka Tjqka tu b,a,Su lr we;ehs mejfia'


‘ckn,h fld<Ug’ úfrdaO;djhg w;s úYd, ckldhla iyNd.S lrjd .ekSug kdu,a rdcmlaI uy;dg yelsjQ nj tys§ mjid we;s nj uyskao rdcmla‍I uy;d" fuu Woaf>daIKh id¾:l lr.ekSug taldnoaOfha we;eï kdhlhska f.ka yd neis,a rdcmlaI uy;df.a ys;j;=ka f.ka t;rï iyhla fkd,enqk njg fpdaokd lr ;sfí'

úu,a úrjxY uy;d úiska mj;ajd f.k hk fjí wvúhlska yd Tjqkag ys;j;a iudc udOH yryd fïjkúg kdu,a rdcmlaI uy;dg b;d my; wdldrfhka myrfoñka isák nj uyskao rdcmlaI uy;d tys§ lkiai,af,ka hq;=j m%ldYlr we;'

flfiajqjo n,dfmdfrd;a;= jQ wdldrhgu fld<Ug úYd, msßila meñKs nj;a" fumuK msßila‌ meñfKkq we;ehs wdKa‌vqj mjd fkdis;= nj;a" oeka ta fik. oel wdKavqj ìhù we;s nj;a mjid we;s uyskao rdcmlaI uy;d" ckdêm;s wfmalaIlhd kï lsÍug l,n, úh hq;= ke;ehs jeäÿrg;a m%ldY lr we;'

 neis,af.a wvqj w;sfYdala;shg

 uyskaof.a id¾:lu foaYmd,k hdka;%Kh jQ neis,a rdcmlaI uy;d 05 od mej;s taldnoaO úmlaIfha úfrdaO;djhg kdhl;ajh ÿkafka kï" th id¾:l lr .ekSug yelshdj ;snq njg tldnoaOhg ys;j;a iudc udOH fïjkúg mq¿,a m%pdrhla f.k hñka isá;s'

we;eï cd;sl ;,fha mqj;am;a mjd tu ldrKh wjOdrKh lrñka isáhs'

udOHfõ§ ixch k,a,fmreu uy;d úiska ,sh we;s foaYmd,k igykl fufia i|yka fõ'

oeka kdu,a taldnoaOfha neiau uyskaog lmd § wjikah' oeka taldnoaOhg mSla tlla ye§ug isyskhla njg m; lf<a kdu,af.a fï úfrdaO;djhuh'

nqoaê wxY jd¾;d bÈßm;a lr ;snqfKa fld<Ug ye;a;E oyla muK meñKs njh' tfy;a f,ala yjqia jgrjqfï /§ isá msßi ;sia oyila muK fj;ehs Tjqka ;lafiare lr ;snqKs'

,laI .Kkla fld<Ug f.kajk úfrdaOjh oi oyia .Kkg neiaid muKla fkdj wjidkfha§ b;sß jQfha oyil fooyil muK msßila muKs'

ta ck n,h fld<Ug w, jevla njg m;a lrñks'

oeka kdu,a uyskao kej; jrla úkdY lr wjikah' tfy;a tla wfhla fuhska chf.k ;sfí' ta neis,ah' neis,af.a ixúOdk Yla;sh ke;skï jev w, jk nj neis,a fmkajd we;s ksidh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook