Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

mqoa.,sl yd foaYmd,ksl fya;+ka u; cd;sl wdrlaIdj wE|d.ksñka rch" wdrlaIl wud;HdxYh yd hqoaO yuqod kdhl;ajh úfõpkh lsÍu iuia: hqoaO yuqodju ;rfha fy,d  olskafka hehs Y%S ,xld hqo yuqod uQ,ia:dkh ksfõokhla ksl=;a lrñka mjihs'

we;eï úY%dñl yuqod ks<OdÍka úiska Y%S ,xld hqoaO yuqodfõ hqouh iQodku ms<sn|j Tjqka iEySulg m;a fkdjk neõ m%ldY we;ehs o jir .Kkdjlg miqj úY%du f.dia msg; isg hqoaO yuqodfõ hqOuh Yla;sh ms<sn|j iudf,dapkh lsÍug lsisfjl=g fkdyels hehs o tu ksfõokfha i|yka fõ'
wjYH wjia:djkaySÈ ysgmq hqoaO yuqodêm;sjreka fukau" w;aoelSï iys; úY%dñl fcHIaG ks<OdÍka iu. woyia yqjudre lr .ksñka hqoaO yuqodfõ Yla;sh ;jÿrg;a j¾Okh lsÍug hqoaO yuqodj iEuúgu l%shdlr we;ehs o bÈßhg;a tfia lghq;= lsÍug lsis÷ wjia:djl fkdmiqng jkafka hehs o tu ksfõokh u.ska  yuqod uQ,ia:dkh mjihs'

;jo" hqoaO yuqod ixia:d h:dfhda.H m%udKlrKh hgf;a wvq Ng msßilf.ka hq;a n<weKs ixLHd;aul jYfhka Yla;su;a lr we;s w;r" tu.ska LKav yd lKavdhï jYfhka ksis wdldrj ixúOdkh ù ´kEu ;;ajhlg uqyqK§ug ish¿u n<weKs fmr iQodkulska hq;=j ;eîug wjYH l%shdud¾. f.k we;s kuq;a hqo úYaf,aIlhska hehs y÷kajd.;a we;eï mqoa.,hska úiska th l|jqre jidoeóula njg w¾:l;kh lr we;ehs o  tfia jid we;s hqouh jYfhka jeo.;ajk l|jqre fudkjdo hkak fmkajd fok f,i Wla; hqo úYaf,aIlhskayg wNsfhda. lr isák nj o Y%S ,xld hqoaO yuqodj mjihs' 

hqoaOfha úch.%yKfhka miq yuqodm;sjreka isõ fofkl= hgf;a hqoaO yuqodfõ hqouh iQodku Wiia ;;a;ajhlg f.k we;ehs o kj ;dlaIKh yd cd;Hka;r hqo {dkh iuÛ ÈhqKq yuqodjla njg Y%S ,xld hqoaO yuqodj m;alr we;ehs o Y%S ,xld hqoaO yuqod uQ,ia:dkh mjihs'

ta wkqj ;u rg wdrlaId lrÿka iy rg kej; hqoaOhlg f.khdug bvfkd§ jD;a;shuh yuqodjla jYfhka lghq;= lrk Tnf.a Y%S ,xld hqoaO yuqodj flfrys ;jÿrg;a ;u úYajdih ;nd.kakd f,i nqoaêu;a ck;djf.ka b,a,d isák nj o tys jeäÿrg;a i|yka fõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook