Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

újdyfhka miafia
úfoaY.; fj,d ysáh ókdg
;kshu ,xldjg tkak fj,d


újdyfhka miafia úfoaY.; fj,d ysáh ókd ,xldjg wdfõ úfYaI jevlgo@

we;a;gu óg l,ska ,xldjg tkak ysáfha' kuq;a Bg wjYH jev ál ms<sfh< lr.kak neßjqKd' kuq;a fuodief¾ jev lsysmhlau ,Eia;s lrf.k ;uhs uu ,xldjg wdfõ'

ókd ;kshuo ,xldjg wdfõ@


Tõ" uu fï ief¾ ;kshu wdfõ' ug lrkak jev lsysmhlau ;snqKd' talhs uu ,xldjg wdfõ'

ieñhd fuod ief¾ ,xldjg wdfõ ke;af;a wehs@

thdf.a /lshdfõ jev lghq;=;a tlal fï ief¾ ud;a tlal ,xldjg tkak thdg neß jqKd' mq¿jkalu ;sínd kï thd kEú;a bkafka kE'


,xldfjka wE;a fj,d bkak ÿlla keoao@

uq,a ldf,a kï idxldjla ;snqKd' uu ,xldfõ bkak fldg ug f.or bkakj;a ksoyila ;sífí kE' b;ska ,xldfjka .shdu ;sín ld¾hnyq,;ajh wvq jqKdu ;uhs ta idxldj we;s jqfKa' ta;a ld,h;a tlal yß g%ela tlg jegqKd' oeka uu ta rgdjg mqreÿ fj,d bkafka'

,xldjg wdju ókdg l,ska ;sín b,aÆuu ,efnkjdo@

we;a;gu uu wdju jev f.dvlg ug l;d l<d' kuq;a uu jev lsysmhla ie,iqï lrf.k wdmq ksid ta wÆ;a wdrdOkdj,g kï iïnkaO fjkak neß jqKd' ta .ek lk.dgqhs'

ìßhlf.a j.lSï tlal ókd ld¾hnyq, fj,do@

keye' Ôú;fha f,dl= fjkila fj,d keye' l,ska ysáhdg;a jvd ksoyfia bkafka uu' ´k flfkla újdy jqKdu ta flkdg j.lSï jeä fjkjdfka' ta;a uu újdy jqKdg miafia j.lSï wvq jqKd jf.a oefkkjd' j.lSï f,dl= nrla úÈhg oefkkafk;a keye'

ókdg j.lSï wvq jqfKa ieñhdf.ka ,efnk iydh ksid fjkak we;s'

uq, b|,u thd ug yeufoagu f,dl= iydhla ÿkakd' újdy jqKdg miafi;a ta iydh ta úÈhgu ,efnkjd'

úfoaY.; fj,d ysáhg ix.S; lghq;= w;yer,d kE fkao@

keye" uu ´iag%ේ,shdfõ boaÈ;a cd;Hka;r m%ix. .Kkdjlg iïnkaO jqKd' ,xldfõ fkdysáhg ix.S;h w;yeßfha keye'

ta w;r ókdg úfYaI jQ m%ix.;a ;sfhkjd fkao@

uu iïnkaO jqKq cd;Hka;r m%ix. ;=fkka m%ix. follau l=ud¾ idkqf.a m%ix. folla' ug Tyq iuÛ ta m%ix.j,§ .S; .dhkd lrkak ,enqKd'


ta lshkafka ókdg cd;Hka;r fõÈldfõ b,aÆu ;sfhkjd lshk tl fkao@

ug cd;Hka;r m%ix.j,g wdrdOkd ,efnkjd' kuq;a ta ,efnk yeu fohlau Ndr .kak wmyiqjla ;sfhkafka' uu fldfydu;a ug;a jeo.;a fjk fyd| fohlg iïnkaO fjkak ;uhs fldfydu;a leue;s'

ókd È.gu úfoaY.;j bkako woyi@

uu ,xldjg úáka úg weú;a hkjd' ,xldjg kj;skaku tk oji uf.a ieñhd ;SrKh lrhs' ,xldfõ jev lsysmhla tl;= lrf.k uu ,xldjg weú;a hk ksid ,xldfõ jevj,g;a ug iïnkaO fjkak mq¿jka'

ta lshkafka ókd ke;s wvqj oefkkak fokafka kE jf.a@

Tõ" uu ke;s wvqj f,dl=jg oefkkak bv ;shkafka keye'

,l¿ ysu, Tiafia Tfí yඬ;a oeka wmsg wefykjd@

Tõ" Wmd,s .ï,;a wOHlaIKh lrk ,l¿ ysu, Ñ;%mgh oeka ;sr.; fjkjd' ta Ñ;%mghg miqìï .dhkfhka uu iïnkaO jqKd'

;s<sKs fl!Y,Hd úf–isxy

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook