Advertisements

Loading...

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GALLERY

ckdêm;s ffu;s‍%md, isßfiak uy;d yd ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d we;=¿ msßila >d;kh lsÍfï l=uka;‍%Kh wkdjrKh l< ¥IK úfrdaë n<ldfha fufyhqï wOHla‍I kdu,a l=udr yd ;‍%ia; úu¾Yk fldÜGdifha ysgmq wOHla‍I ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s kd,l o is,ajd hk fofokd w;r tu >d;k l=uka;‍%Khg wod< ixjdo we;=<;a iS'ü' mg 124 ka 123 lu lgyඬ .e<fmk nj rcfha ri mÍla‍Il jd¾;dj wkqj meyeÈ,s jk nj wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j Bfha ^23 od& fldgqj ufyia;‍%d;a wêlrKhg oekqï ÿkafkah' 


 Tjqkaf.ka ,nd.;a lgyඬ idïm,a iuÛ iei£fï§ ta nj wkdjrKh jk nj;a" wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=fõ ñkSuereï úu¾Yk wxYfha ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il rxð;a uqKisxy uy;d tys§ fldgqj ufyia‌;%d;a ,xld chr;ak fukúhg fmkajd ÿkafkah' 

 kdu,a l=udrf.a cx.u ÿrl:kfha má.; ù ;snQ tu >d;k l=uka;%Khg wod< we;eï ÿrl:k ixjdoj, fldgia‌ uldoud we;s nj rcfha ri mÍla‍Iljrhdf.a jd¾;dj wkqj meyeÈ,s jk neúka uld oeuQ tlS ixjdo m%;s W;amdokh lsÍu i|yd tu ÿrl:kh ksIamdokh l< fydxfldx rdcHfha msysá ÿrl:k ksIamdok wdh;khg ÿrl:kh hEùugo mshjr .kakd nj wêlrKhg oekqï ÿkafkah' wêlrKh ta i|yd wjir ,nd ÿkafkah'

 kd,l o is,ajd uy;d ;%ia‌; úu¾Yk fldÜ‌Gdifha wOHla‍Ijrhd f,i lghq;= l< iufha Tyqf.a ld¾hd,fha ks, ,emafgdma mß.Klh Wmfhda.s lr.ksñka jHdc fµaia‌nqla‌ .sKqula‌ wdrïN fldg tu l=uka;%Kh iïnkaOfhka úúO woyia‌ oela‌ùï isÿlr we;s nj;a" kd,l o is,ajd uy;df.a Wmfoia‌ mßÈ fmd,sia‌ fldia‌;dm,ajßhla‌ úiska fjk;a ldka;djlf.a kñka tlS jHdc fµaia‌nqla‌ .sKqu wdrïN fldg we;s nj;a úu¾Yk ks,OdÍyq wêlrKhg lSy'

 kdu,a l=udr iuÛ isÿl< ÿrl:k ixjdo we;=<;a iS'ã' mghla‌ yd cx.u ÿrl:khla‌ kd,l o is,ajd uy;d úiskao m%ldY ,nd§ug meñKs wjia‌:djl§ wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=jg ,nd§ ;snQ w;r tu WmlrK fukau ysgmq ksfhdacH fmd,sia‌m;sjrhdf.a ks, ,emafgdma mß.Klho rcfha ri mÍla‍Iljrhd fj; bÈßm;afldg jd¾;djla‌ le|ùugo ufyia‌;%d;ajßh tys§ ksfhda. l<dh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

Facebook